Jaskiran Kaur

ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪਰਧਾਨਾ ।। ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ ।।

02 November 2014

Sukhmani Sahib (Gurmukhi)

suKmnI swihb
 gauVI suKmnI mÚ 5 ]
 sloku ]
 <> siqgur pRswid ]
 Awid gurey nmh ]
 jugwid gurey nmh ]
 siqgurey nmh ]
 sRI gurdyvey nmh ]1]
 AstpdI ]
 ismrau ismir ismir suKu pwvau ]
 kil klys qn mwih imtwvau ]
 ismrau jwsu ibsuMBr eykY ]
 nwmu jpq Agnq AnykY ]
 byd purwn isMimRiq suDwK´r ]
 kIny rwm nwm iek AwK´r ]
 iknkw eyk ijsu jIA bswvY ]
 qw kI mihmw gnI n AwvY ]
 kWKI eykY drs quhwro ]
 nwnk aun sMig moih auDwro ]1]
 suKmnI suK AMimRq pRB nwmu ]
 Bgq jnw kY min ibsRwm ] rhwau ]
 pRB kY ismrin griB n bsY ]
 pRB kY ismrin dUKu jmu nsY ]
 pRB kY ismrin kwlu prhrY ]
 pRB kY ismrin dusmnu trY ]
 pRB ismrq kCu ibGnu n lwgY ]
 pRB kY ismrin Anidnu jwgY ]
 pRB kY ismrin Bau n ibAwpY ]
 pRB kY ismrin duKu n sMqwpY ]
 pRB kw ismrnu swD kY sMig ]
 srb inDwn nwnk hir rMig ]2]
 pRB kY ismrin iriD isiD nau iniD ]
 pRB kY ismrin igAwnu iDAwnu qqu buiD ]
 pRB kY ismrin jp qp pUjw ]
 pRB kY ismrin ibnsY dUjw ]
 pRB kY ismrin qIrQ iesnwnI ]
 pRB kY ismrin drgh mwnI ]
 pRB kY ismrin hoie su Blw ]
 pRB kY ismrin suPl Plw ]
 sy ismrih ijn Awip ismrwey ]
 nwnk qw kY lwgau pwey ]3]
 pRB kw ismrnu sB qy aUcw ]
 pRB kY ismrin auDry mUcw ]
 pRB kY ismrin iqRsnw buJY ]
 pRB kY ismrin sBu ikCu suJY ]
 pRB kY ismrin nwhI jm qRwsw ]
 pRB kY ismrin pUrn Awsw ]
 pRB kY ismrin mn kI mlu jwie ]
 AMimRq nwmu ird mwih smwie ]
 pRB jI bsih swD kI rsnw ]
 nwnk jn kw dwsin dsnw ]4]
 pRB kau ismrih sy DnvMqy ]
 pRB kau ismrih sy piqvMqy ]
 pRB kau ismrih sy jn prvwn ]
 pRB kau ismrih sy purK pRDwn ]
 pRB kau ismrih is bymuhqwjy ]
 pRB kau ismrih is srb ky rwjy ]
 pRB kau ismrih sy suKvwsI ]
 pRB kau ismrih sdw AibnwsI ]
 ismrn qy lwgy ijn Awip dieAwlw ]
 nwnk jn kI mMgY rvwlw ]5]
 pRB kau ismrih sy praupkwrI ]
 pRB kau ismrih iqn sd bilhwrI ]
 pRB kau ismrih sy muK suhwvy ]
 pRB kau ismrih iqn sUiK ibhwvY ]
 pRB kau ismrih iqn Awqmu jIqw ]
 pRB kau ismrih iqn inrml rIqw ]
 pRB kau ismrih iqn And Gnyry ]
 pRB kau ismrih bsih hir nyry ]
 sMq ik®pw qy Anidnu jwig ]
 nwnk ismrnu pUrY Bwig ]6]
 pRB kY ismrin kwrj pUry ]
 pRB kY ismrin kbhu n JUry ]
 pRB kY ismrin hir gun bwnI ]
 pRB kY ismrin shij smwnI ]
 pRB kY ismrin inhcl Awsnu ]
 pRB kY ismrin kml ibgwsnu ]
 pRB kY ismrin Anhd Junkwr ]
 suKu pRB ismrn kw AMqu n pwr ]
 ismrih sy jn ijn kau pRB mieAw ]
 nwnk iqn jn srnI pieAw ]7]
 hir ismrnu kir Bgq pRgtwey ]
 hir ismrin lig byd aupwey ]
 hir ismrin Bey isD jqI dwqy ]
 hir ismrin nIc chu kuMt jwqy ]
 hir ismrin DwrI sB Drnw ]
 ismir ismir hir kwrn krnw ]
 hir ismrin kIE sgl Akwrw ]
 hir ismrn mih Awip inrMkwrw ]
 kir ikrpw ijsu Awip buJwieAw ]
 nwnk gurmuiK hir ismrnu iqin pwieAw ]8]1]
 sloku ]
 dIn drd duK BMjnw Git Git nwQ AnwQ ]
 srix qum@wrI AwieE nwnk ky pRB swQ ]1]
 AstpdI ]
 jh mwq ipqw suq mIq n BweI ]
 mn aUhw nwmu qyrY sMig shweI ]
 jh mhw BieAwn dUq jm dlY ]
 qh kyvl nwmu sMig qyrY clY ]
 jh muskl hovY Aiq BwrI ]
 hir ko nwmu iKn mwih auDwrI ]
 Aink punhcrn krq nhI qrY ]
 hir ko nwmu koit pwp prhrY ]
 gurmuiK nwmu jphu mn myry ]
 nwnk pwvhu sUK Gnyry ]1]
 sgl isRsit ko rwjw duKIAw ]
 hir kw nwmu jpq hoie suKIAw ]
 lwK krorI bMDu n prY ]
 hir kw nwmu jpq insqrY ]
 Aink mwieAw rMg iqK n buJwvY ]
 hir kw nwmu jpq AwGwvY ]
 ijh mwrig iehu jwq iekylw ]
 qh hir nwmu sMig hoq suhylw ]
 AYsw nwmu mn sdw iDAweIAY ]
 nwnk gurmuiK prm giq pweIAY ]2]
 CUtq nhI koit lK bwhI ]
 nwmu jpq qh pwir prwhI ]
 Aink ibGn jh Awie sMGwrY ]
 hir kw nwmu qqkwl auDwrY ]
 Aink join jnmY mir jwm ]
 nwmu jpq pwvY ibsRwm ]
 hau mYlw mlu kbhu n DovY ]
 hir kw nwmu koit pwp KovY ]
 AYsw nwmu jphu mn rMig ]
 nwnk pweIAY swD kY sMig ]3]
 ijh mwrg ky gny jwih n kosw ]
 hir kw nwmu aUhw sMig qosw ]
 ijh pYfY mhw AMD gubwrw ]
 hir kw nwmu sMig aujIAwrw ]
 jhw pMiQ qyrw ko n is\wnU ]
 hir kw nwmu qh nwil pCwnU ]
 jh mhw BieAwn qpiq bhu Gwm ]
 qh hir ky nwm kI qum aUpir Cwm ]
 jhw iqRKw mn quJu AwkrKY ]
 qh nwnk hir hir AMimRqu brKY ]4]
 Bgq jnw kI brqin nwmu ]
 sMq jnw kY min ibsRwmu ]
 hir kw nwmu dws kI Et ]
 hir kY nwim auDry jn koit ]
 hir jsu krq sMq idnu rwiq ]
 hir hir AauKDu swD kmwiq ]
 hir jn kY hir nwmu inDwnu ]
 pwrbRhim jn kIno dwn ]
 mn qn rMig rqy rMg eykY ]
 nwnk jn kY ibriq ibbykY ]5]
 hir kw nwmu jn kau mukiq jugiq ]
 hir kY nwim jn kau iqRpiq Bugiq ]
 hir kw nwmu jn kw rUp rMgu ]
 hir nwmu jpq kb prY n BMgu ]
 hir kw nwmu jn kI vifAweI ]
 hir kY nwim jn soBw pweI ]
 hir kw nwmu jn kau Bog jog ]
 hir nwmu jpq kCu nwih ibEgu ]
 jnu rwqw hir nwm kI syvw ]
 nwnk pUjY hir hir dyvw ]6]
 hir hir jn kY mwlu KjInw ]
 hir Dnu jn kau Awip pRiB dInw ]
 hir hir jn kY Et sqwxI ]
 hir pRqwip jn Avr n jwxI ]
 Eiq poiq jn hir ris rwqy ]
suMn smwiD nwm rs mwqy ]
 AwT phr jnu hir hir jpY ]
 hir kw Bgqu pRgt nhI CpY ]
 hir kI Bgiq mukiq bhu kry ]
 nwnk jn sMig kyqy qry ]7]
 pwrjwqu iehu hir ko nwm ]
 kwmDyn hir hir gux gwm ]
 sB qy aUqm hir kI kQw ]
 nwmu sunq drd duK lQw ]
 nwm kI mihmw sMq ird vsY ]
 sMq pRqwip durqu sBu nsY ]
 sMq kw sMgu vfBwgI pweIAY ]
 sMq kI syvw nwmu iDAweIAY ]
 nwm quil kCu Avru n hoie ]
 nwnk gurmuiK nwmu pwvY jnu koie ]8]2]
 sloku ]
 bhu swsqR bhu isimRqI pyKy srb FFoil ]
 pUjis nwhI hir hry nwnk nwm Amol ]1]
 AstpdI ]
 jwp qwp igAwn siB iDAwn ]
 Kt swsqR isimRiq viKAwn ]
 jog AiBAws krm DRm ikirAw ]
 sgl iqAwig bn mDy iPirAw ]
 Aink pRkwr kIey bhu jqnw ]
 puMn dwn homy bhu rqnw ]
 srIru ktwie homY kir rwqI ]
 vrq nym krY bhu BwqI ]
 nhI quil rwm nwm bIcwr ]
 nwnk gurmuiK nwmu jpIAY iek bwr ]1]
 nau KMf ipRQmI iPrY icru jIvY ]
 mhw audwsu qpIsru QIvY ]
 Agin mwih homq prwn ]
 kink AsÍ hYvr BUim dwn ]
 inaulI krm krY bhu Awsn ]
 jYn mwrg sMjm Aiq swDn ]
 inmK inmK kir srIru ktwvY ]
 qau BI haumY mYlu n jwvY ]
 hir ky nwm smsir kCu nwih ]
 nwnk gurmuiK nwmu jpq giq pwih ]2]
 mn kwmnw qIrQ dyh CutY ]
 grbu gumwnu n mn qy hutY ]
 soc krY idnsu Aru rwiq ]
 mn kI mYlu n qn qy jwiq ]
 iesu dyhI kau bhu swDnw krY ]
 mn qy kbhU n ibiKAw trY ]
 jil DovY bhu dyh AnIiq ]
 suD khw hoie kwcI BIiq ]
 mn hir ky nwm kI mihmw aUc ]
 nwnk nwim auDry piqq bhu mUc ]3]
 bhuqu isAwxp jm kw Bau ibAwpY ]
 Aink jqn kir iqRsn nw DRwpY ]
 ByK Anyk Agin nhI buJY ]
 koit aupwv drgh nhI isJY ]
 CUtis nwhI aUB pieAwil ]
 moih ibAwpih mwieAw jwil ]
 Avr krqUiq sglI jmu fwnY ]
 goivMd Bjn ibnu iqlu nhI mwnY ]
 hir kw nwmu jpq duKu jwie ]
 nwnk bolY shij suBwie ]4]
 cwir pdwrQ jy ko mwgY ]
 swD jnw kI syvw lwgY ]
 jy ko Awpunw dUKu imtwvY ]
 hir hir nwmu irdY sd gwvY ]
 jy ko ApunI soBw lorY ]
 swDsMig ieh haumY CorY ]
 jy ko jnm mrx qy frY ]
 swD jnw kI srnI prY ]
 ijsu jn kau pRB drs ipAwsw ]
 nwnk qw kY bil bil jwsw ]5]
 sgl purK mih purKu pRDwnu ]
 swDsMig jw kw imtY AiBmwnu ]
 Awps kau jo jwxY nIcw ]
 soaU gnIAY sB qy aUcw ]
 jw kw mnu hoie sgl kI rInw ]
 hir hir nwmu iqin Git Git cInw ]
 mn Apuny qy burw imtwnw ]
 pyKY sgl isRsit swjnw ]
 sUK dUK jn sm idRstyqw ]
 nwnk pwp puMn nhI lypw ]6]
 inrDn kau Dnu qyro nwau ]
 inQwvy kau nwau qyrw Qwau ]
 inmwny kau pRB qyro mwnu ]
 sgl Gtw kau dyvhu dwnu ]
 krn krwvnhwr suAwmI ]
 sgl Gtw ky AMqrjwmI ]
 ApnI giq imiq jwnhu Awpy ]
 Awpn sMig Awip pRB rwqy ]
 qum@rI ausqiq qum qy hoie ]
 nwnk Avru n jwnis koie ]7]
 srb Drm mih sRyst Drmu ]
 hir ko nwmu jip inrml krmu ]
 sgl ik®Aw mih aUqm ikirAw ]
 swDsMig durmiq mlu ihirAw ]
 sgl audm mih audmu Blw ]
 hir kw nwmu jphu jIA sdw ]
 sgl bwnI mih AMimRq bwnI ]
 hir ko jsu suin rsn bKwnI ]
 sgl Qwn qy Ehu aUqm Qwnu ]
 nwnk ijh Git vsY hir nwmu ]8]3]
 sloku ]
 inrgunIAwr ieAwinAw so pRBu sdw smwil ]
 ijin kIAw iqsu cIiq rKu nwnk inbhI nwil ]1]
 AstpdI ]
 rmeIAw ky gun cyiq prwnI ]
 kvn mUl qy kvn idRstwnI ]
 ijin qUM swij svwir sIgwirAw ]
 grB Agin mih ijnih aubwirAw ]
 bwr ibvsQw quJih ipAwrY dUD ]
 Bir jobn Bojn suK sUD ]
 ibriD BieAw aUpir swk sYn ]
 muiK AipAwau bYT kau dYn ]
 iehu inrgunu gunu kCU n bUJY ]
 bKis lyhu qau nwnk sIJY ]1]
 ijh pRswid Dr aUpir suiK bsih ]
 suq BRwq mIq binqw sMig hsih ]
 ijh pRswid pIvih sIql jlw ]
 suKdweI pvnu pwvku Amulw ]
 ijh pRswid Bogih siB rsw ]
 sgl smgRI sMig swiQ bsw ]
 dIny hsq pwv krn nyqR rsnw ]
 iqsih iqAwig Avr sMig rcnw ]
 AYsy doK mUV AMD ibAwpy ]
 nwnk kwiF lyhu pRB Awpy ]2]
 Awid AMiq jo rwKnhwru ]
 iqs isau pRIiq n krY gvwru ]
 jw kI syvw nv iniD pwvY ]
 qw isau mUVw mnu nhI lwvY ]
 jo Twkuru sd sdw hjUry ]
 qw kau AMDw jwnq dUry ]
 jw kI thl pwvY drgh mwnu ]
 iqsih ibswrY mugDu Ajwnu ]
 sdw sdw iehu BUlnhwru ]
 nwnk rwKnhwru Apwru ]3]
 rqnu iqAwig kaufI sMig rcY ]
 swcu Coif JUT sMig mcY ]
 jo Cfnw su AsiQru kir mwnY ]
 jo hovnu so dUir prwnY ]
 Coif jwie iqs kw sRmu krY ]
 sMig shweI iqsu prhrY ]
 cMdn lypu auqwrY Doie ]
 grDb pRIiq Bsm sMig hoie ]
 AMD kUp mih piqq ibkrwl ]
 nwnk kwiF lyhu pRB dieAwl ]4]
 krqUiq psU kI mwns jwiq ]
 lok pcwrw krY idnu rwiq ]
 bwhir ByK AMqir mlu mwieAw ]
 Cpis nwih kCu krY CpwieAw ]
 bwhir igAwn iDAwn iesnwn ]
 AMqir ibAwpY loBu suAwnu ]
 AMqir Agin bwhir qnu suAwh ]
 gil pwQr kYsy qrY AQwh ]
 jw kY AMqir bsY pRBu Awip ]
 nwnk qy jn shij smwiq ]5]
 suin AMDw kYsy mwrgu pwvY ]
 kru gih lyhu EiV inbhwvY ]
 khw buJwriq bUJY forw ]
 inis khIAY qau smJY Borw ]
 khw ibsnpd gwvY guMg ]
 jqn krY qau BI sur BMg ]
 kh ipMgul prbq pr Bvn ]
nhI hoq aUhw ausu gvn ]
 krqwr kruxw mY dInu bynqI krY ]
 nwnk qumrI ikrpw qrY ]6]
 sMig shweI su AwvY n cIiq ]
 jo bYrweI qw isau pRIiq ]
 blUAw ky igRh BIqir bsY ]
 And kyl mwieAw rMig rsY ]
 idRVu kir mwnY mnih pRqIiq ]
 kwlu n AwvY mUVy cIiq ]
 bYr ibroD kwm k®oD moh ]
 JUT ibkwr mhw loB DRoh ]
 ieAwhU jugiq ibhwny keI jnm ]
 nwnk rwiK lyhu Awpn kir krm ]7]
 qU Twkuru qum pih Ardwis ]
 jIau ipMfu sBu qyrI rwis ]
 qum mwq ipqw hm bwirk qyry ]
 qumrI ik®pw mih sUK Gnyry ]
 koie n jwnY qumrw AMqu ]
 aUcy qy aUcw BgvMq ]
 sgl smgRI qumrY sUiqR DwrI ]
 qum qy hoie su AwigAwkwrI ]
 qumrI giq imiq qum hI jwnI ]
 nwnk dws sdw kurbwnI ]8]4]
 sloku ]
 dynhwru pRB Coif kY lwgih Awn suAwie ]
 nwnk khU n sIJeI ibnu nwvY piq jwie ]1]
 AstpdI ]
 ds bsqU ly pwCY pwvY ]
 eyk bsqu kwrin ibKoit gvwvY ]
 eyk BI n dyie ds BI ihir lyie ]
 qau mUVw khu khw kryie ]
 ijsu Twkur isau nwhI cwrw ]
 qw kau kIjY sd nmskwrw ]
 jw kY min lwgw pRBu mITw ]
 srb sUK qwhU min vUTw ]
 ijsu jn Apnw hukmu mnwieAw ]
 srb Qok nwnk iqin pwieAw ]1]
 Agnq swhu ApnI dy rwis ]
 Kwq pIq brqY And aulwis ]
 ApunI Amwn kCu bhuir swhu lyie ]
 AigAwnI min rosu kryie ]
 ApnI prqIiq Awp hI KovY ]
 bhuir aus kw ibsÍwsu n hovY ]
 ijs kI bsqu iqsu AwgY rwKY ]
 pRB kI AwigAw mwnY mwQY ]
 aus qy caugun krY inhwlu ]
 nwnk swihbu sdw dieAwlu ]2]
 Aink Bwiq mwieAw ky hyq ]
 srpr hovq jwnu Anyq ]
 ibrK kI CwieAw isau rMgu lwvY ]
 Eh ibnsY auhu min pCuqwvY ]
 jo dIsY so cwlnhwru ]
 lpit rihE qh AMD AMDwru ]
 btwaU isau jo lwvY nyh ]
 qw kau hwiQ n AwvY kyh ]
 mn hir ky nwm kI pRIiq suKdweI ]
 kir ikrpw nwnk Awip ley lweI ]3]
 imiQAw qnu Dnu kutMbu sbwieAw ]
 imiQAw haumY mmqw mwieAw ]
 imiQAw rwj jobn Dn mwl ]
 imiQAw kwm k®oD ibkrwl ]
 imiQAw rQ hsqI AsÍ bsqRw ]
 imiQAw rMg sMig mwieAw pyiK hsqw ]
 imiQAw DRoh moh AiBmwnu ]
 imiQAw Awps aUpir krq gumwnu ]
 AsiQru Bgiq swD kI srn ]
 nwnk jip jip jIvY hir ky crn ]4]
 imiQAw sRvn pr inMdw sunih ]
 imiQAw hsq pr drb kau ihrih ]
 imiQAw nyqR pyKq pr iqRA rUpwd ]
 imiQAw rsnw Bojn An sÍwd ]
 imiQAw crn pr ibkwr kau Dwvih ]
 imiQAw mn pr loB luBwvih ]
 imiQAw qn nhI praupkwrw ]
 imiQAw bwsu lyq ibkwrw ]
 ibnu bUJy imiQAw sB Bey ]
 sPl dyh nwnk hir hir nwm ley ]5]
 ibrQI swkq kI Awrjw ]
 swc ibnw kh hovq sUcw ]
 ibrQw nwm ibnw qnu AMD ]
 muiK Awvq qw kY durgMD ]
 ibnu ismrn idnu rYin ibRQw ibhwie ]
 myG ibnw ijau KyqI jwie ]
 goibd Bjn ibnu ibRQy sB kwm ]
 ijau ikrpn ky inrwrQ dwm ]
 DMin DMin qy jn ijh Git bisE hir nwau ]
 nwnk qw kY bil bil jwau ]6]
 rhq Avr kCu Avr kmwvq ]
 min nhI pRIiq muKhu gMF lwvq ]
 jwnnhwr pRBU prbIn ]
 bwhir ByK n kwhU BIn ]
 Avr aupdysY Awip n krY ]
 Awvq jwvq jnmY mrY ]
 ijs kY AMqir bsY inrMkwru ]
 iqs kI sIK qrY sMswru ]
 jo qum Bwny iqn pRBu jwqw ]
 nwnk aun jn crn prwqw ]7]
 krau bynqI pwrbRhmu sBu jwnY ]
 Apnw kIAw Awpih mwnY ]
 Awpih Awp Awip krq inbyrw ]
 iksY dUir jnwvq iksY buJwvq nyrw ]
 aupwv isAwnp sgl qy rhq ]
 sBu kCu jwnY Awqm kI rhq ]
 ijsu BwvY iqsu ley liV lwie ]
 Qwn Qnµqir rihAw smwie ]
 so syvku ijsu ikrpw krI ]
 inmK inmK jip nwnk hrI ]8]5]
 sloku ]
 kwm k®oD Aru loB moh ibnis jwie AhMmyv ]
 nwnk pRB srxwgqI kir pRswdu gurdyv ]1]
 AstpdI ]
 ijh pRswid CqIh AMimRq Kwih ]
 iqsu Twkur kau rKu mn mwih ]
 ijh pRswid sugMDq qin lwvih ]
 iqs kau ismrq prm giq pwvih ]
 ijh pRswid bsih suK mMdir ]
 iqsih iDAwie sdw mn AMdir ]
 ijh pRswid igRh sMig suK bsnw ]
 AwT phr ismrhu iqsu rsnw ]
 ijh pRswid rMg rs Bog ]
 nwnk sdw iDAweIAY iDAwvn jog ]1]
 ijh pRswid pwt ptMbr hFwvih ]
 iqsih iqAwig kq Avr luBwvih ]
 ijh pRswid suiK syj soeIjY ]
 mn AwT phr qw kw jsu gwvIjY ]
 ijh pRswid quJu sBu koaU mwnY ]
 muiK qw ko jsu rsn bKwnY ]
 ijh pRswid qyro rhqw Drmu ]
 mn sdw iDAwie kyvl pwrbRhmu ]
 pRB jI jpq drgh mwnu pwvih ]
 nwnk piq syqI Gir jwvih ]2]
 ijh pRswid Awrog kMcn dyhI ]
 ilv lwvhu iqsu rwm snyhI ]
 ijh pRswid qyrw Elw rhq ]
 mn suKu pwvih hir hir jsu khq ]
 ijh pRswid qyry sgl iCdR Fwky ]
 mn srnI pru Twkur pRB qw kY ]
 ijh pRswid quJu ko n phUcY ]
 mn swis swis ismrhu pRB aUcy ]
 ijh pRswid pweI dRülB dyh ]
 nwnk qw kI Bgiq kryh ]3]
 ijh pRswid AwBUKn pihrIjY ]
 mn iqsu ismrq ikau Awlsu kIjY ]
 ijh pRswid AsÍ hsiq AsvwrI ]
 mn iqsu pRB kau kbhU n ibswrI ]
 ijh pRswid bwg imlK Dnw ]
 rwKu proie pRBu Apuny mnw ]
 ijin qyrI mn bnq bnweI ]
 aUTq bYTq sd iqsih iDAweI ]
 iqsih iDAwie jo eyk AlKY ]
 eIhw aUhw nwnk qyrI rKY ]4]
 ijh pRswid krih puMn bhu dwn ]
 mn AwT phr kir iqs kw iDAwn ]
 ijh pRswid qU Awcwr ibauhwrI ]
 iqsu pRB kau swis swis icqwrI ]
 ijh pRswid qyrw suMdr rUpu ]
 so pRBu ismrhu sdw AnUpu ]
 ijh pRswid qyrI nIkI jwiq ]
 so pRBu ismir sdw idn rwiq ]
 ijh pRswid qyrI piq rhY ]
gur pRswid nwnk jsu khY ]5]
 ijh pRswid sunih krn nwd ]
 ijh pRswid pyKih ibsmwd ]
 ijh pRswid bolih AMimRq rsnw ]
 ijh pRswid suiK shjy bsnw ]
 ijh pRswid hsq kr clih ]
 ijh pRswid sMpUrn Plih ]
 ijh pRswid prm giq pwvih ]
 ijh pRswid suiK shij smwvih ]
 AYsw pRBu iqAwig Avr kq lwghu ]
 gur pRswid nwnk min jwghu ]6]
 ijh pRswid qUM pRgtu sMswir ]
 iqsu pRB kau mUil n mnhu ibswir ]
 ijh pRswid qyrw prqwpu ]
 ry mn mUV qU qw kau jwpu ]
 ijh pRswid qyry kwrj pUry ]
 iqsih jwnu mn sdw hjUry ]
 ijh pRswid qUM pwvih swcu ]
 ry mn myry qUM qw isau rwcu ]
 ijh pRswid sB kI giq hoie ]
 nwnk jwpu jpY jpu soie ]7]
 Awip jpwey jpY so nwau ]
 Awip gwvwey su hir gun gwau ]
 pRB ikrpw qy hoie pRgwsu ]
 pRBU dieAw qy kml ibgwsu ]
 pRB supRsMn bsY min soie ]
 pRB dieAw qy miq aUqm hoie ]
 srb inDwn pRB qyrI mieAw ]
 Awphu kCU n iknhU lieAw ]
 ijqu ijqu lwvhu iqqu lgih hir nwQ ]
 nwnk ien kY kCU n hwQ ]8]6]
 sloku ]
 Agm AgwiD pwrbRhmu soie ]
 jo jo khY su mukqw hoie ]
 suin mIqw nwnku ibnvMqw ]
 swD jnw kI Acrj kQw ]1]
 AstpdI ]
 swD kY sMig muK aUjl hoq ]
 swDsMig mlu sglI Koq ]
 swD kY sMig imtY AiBmwnu ]
 swD kY sMig pRgtY suigAwnu ]
 swD kY sMig buJY pRBu nyrw ]
 swDsMig sBu hoq inbyrw ]
 swD kY sMig pwey nwm rqnu ]
 swD kY sMig eyk aUpir jqnu ]
 swD kI mihmw brnY kaunu pRwnI ]
 nwnk swD kI soBw pRB mwih smwnI ]1]
 swD kY sMig Agocru imlY ]
 swD kY sMig sdw prPulY ]
 swD kY sMig Awvih bis pMcw ]
 swDsMig AMimRq rsu BuMcw ]
 swDsMig hoie sB kI ryn ]
 swD kY sMig mnohr bYn ]
 swD kY sMig n kqhUM DwvY ]
 swDsMig AsiQiq mnu pwvY ]
 swD kY sMig mwieAw qy iBMn ]
 swDsMig nwnk pRB supRsMn ]2]
 swDsMig dusmn siB mIq ]
 swDU kY sMig mhw punIq ]
 swDsMig iks isau nhI bYru ]
 swD kY sMig n bIgw pYru ]
 swD kY sMig nwhI ko mMdw ]
 swDsMig jwny prmwnµdw ]
 swD kY sMig nwhI hau qwpu ]
 swD kY sMig qjY sBu Awpu ]
 Awpy jwnY swD bfweI ]
 nwnk swD pRBU bin AweI ]3]
 swD kY sMig n kbhU DwvY ]
 swD kY sMig sdw suKu pwvY ]
 swDsMig bsqu Agocr lhY ]
 swDU kY sMig Ajru shY ]
 swD kY sMig bsY Qwin aUcY ]
 swDU kY sMig mhil phUcY ]
 swD kY sMig idRVY siB Drm ]
 swD kY sMig kyvl pwrbRhm ]
 swD kY sMig pwey nwm inDwn ]
 nwnk swDU kY kurbwn ]4]
 swD kY sMig sB kul auDwrY ]
 swDsMig swjn mIq kutMb insqwrY ]
 swDU kY sMig so Dnu pwvY ]
 ijsu Dn qy sBu ko vrswvY ]
 swDsMig Drm rwie kry syvw ]
 swD kY sMig soBw surdyvw ]
 swDU kY sMig pwp plwien ]
 swDsMig AMimRq gun gwien ]
 swD kY sMig sRb Qwn gMim ]
 nwnk swD kY sMig sPl jnµm ]5]
 swD kY sMig nhI kCu Gwl ]
 drsnu Bytq hoq inhwl ]
 swD kY sMig klUKq hrY ]
 swD kY sMig nrk prhrY ]
 swD kY sMig eIhw aUhw suhylw ]
 swDsMig ibCurq hir mylw ]
 jo ieCY soeI Plu pwvY ]
 swD kY sMig n ibrQw jwvY ]
 pwrbRhmu swD ird bsY ]
 nwnk auDrY swD suin rsY ]6]
 swD kY sMig sunau hir nwau ]
 swDsMig hir ky gun gwau ]
 swD kY sMig n mn qy ibsrY ]
 swDsMig srpr insqrY ]
 swD kY sMig lgY pRBu mITw ]
 swDU kY sMig Git Git fITw ]
 swDsMig Bey AwigAwkwrI ]
 swDsMig giq BeI hmwrI ]
 swD kY sMig imty siB rog ]
 nwnk swD Byty sMjog ]7]
 swD kI mihmw byd n jwnih ]
 jyqw sunih qyqw biKAwnih ]
 swD kI aupmw iqhu gux qy dUir ]
 swD kI aupmw rhI BrpUir ]
 swD kI soBw kw nwhI AMq ]
 swD kI soBw sdw byAMq ]
 swD kI soBw aUc qy aUcI ]
 swD kI soBw mUc qy mUcI ]
 swD kI soBw swD bin AweI ]
 nwnk swD pRB Bydu n BweI ]8]7]
 sloku ]
 min swcw muiK swcw soie ]
 Avru n pyKY eyksu ibnu koie ]
 nwnk ieh lCx bRhm igAwnI hoie ]1]
 AstpdI ]
 bRhm igAwnI sdw inrlyp ]
 jYsy jl mih kml Alyp ]
 bRhm igAwnI sdw inrdoK ]
 jYsy sUru srb kau soK ]
 bRhm igAwnI kY idRsit smwin ]
 jYsy rwj rMk kau lwgY quil pvwn ]
 bRhm igAwnI kY DIrju eyk ]
 ijau bsuDw koaU KodY koaU cMdn lyp ]
 bRhm igAwnI kw iehY gunwau ]
 nwnk ijau pwvk kw shj suBwau ]1]
 bRhm igAwnI inrml qy inrmlw ]
 jYsy mYlu n lwgY jlw ]
 bRhm igAwnI kY min hoie pRgwsu ]
 jYsy Dr aUpir Awkwsu ]
 bRhm igAwnI kY imqR sqRü smwin ]
 bRhm igAwnI kY nwhI AiBmwn ]
 bRhm igAwnI aUc qy aUcw ]
 min ApnY hY sB qy nIcw ]
 bRhm igAwnI sy jn Bey ]
 nwnk ijn pRBu Awip kryie ]2]
 bRhm igAwnI sgl kI rInw ]
 Awqm rsu bRhm igAwnI cInw ]
 bRhm igAwnI kI sB aUpir mieAw ]
 bRhm igAwnI qy kCu burw n BieAw ]
 bRhm igAwnI sdw smdrsI ]
 bRhm igAwnI kI idRsit AMimRqu brsI ]
 bRhm igAwnI bMDn qy mukqw ]
 bRhm igAwnI kI inrml jugqw ]
 bRhm igAwnI kw Bojnu igAwn ]
 nwnk bRhm igAwnI kw bRhm iDAwnu ]3]
 bRhm igAwnI eyk aUpir Aws ]
 bRhm igAwnI kw nhI ibnws ]
 bRhm igAwnI kY grIbI smwhw ]
 bRhm igAwnI praupkwr aumwhw ]
 bRhm igAwnI kY nwhI DMDw ]
 bRhm igAwnI ly Dwvqu bMDw ]
 bRhm igAwnI kY hoie su Blw ]
bRhm igAwnI suPl Plw ]
 bRhm igAwnI sMig sgl auDwru ]
 nwnk bRhm igAwnI jpY sgl sMswru ]4]
 bRhm igAwnI kY eykY rMg ]
 bRhm igAwnI kY bsY pRBu sMg ]
 bRhm igAwnI kY nwmu AwDwru ]
 bRhm igAwnI kY nwmu prvwru ]
 bRhm igAwnI sdw sd jwgq ]
 bRhm igAwnI AhMbuiD iqAwgq ]
 bRhm igAwnI kY min prmwnµd ]
 bRhm igAwnI kY Gir sdw Anµd ]
 bRhm igAwnI suK shj invws ]
 nwnk bRhm igAwnI kw nhI ibnws ]5]
 bRhm igAwnI bRhm kw byqw ]
 bRhm igAwnI eyk sMig hyqw ]
 bRhm igAwnI kY hoie AicMq ]
 bRhm igAwnI kw inrml mMq ]
 bRhm igAwnI ijsu krY pRBu Awip ]
 bRhm igAwnI kw bf prqwp ]
 bRhm igAwnI kw drsu bfBwgI pweIAY ]
 bRhm igAwnI kau bil bil jweIAY ]
 bRhm igAwnI kau Kojih mhysur ]
 nwnk bRhm igAwnI Awip prmysur ]6]
 bRhm igAwnI kI kImiq nwih ]
 bRhm igAwnI kY sgl mn mwih ]
 bRhm igAwnI kw kaun jwnY Bydu ]
 bRhm igAwnI kau sdw Adysu ]
 bRhm igAwnI kw kiQAw n jwie ADwK´ru ]
 bRhm igAwnI srb kw Twkuru ]
 bRhm igAwnI kI imiq kaunu bKwnY ]
 bRhm igAwnI kI giq bRhm igAwnI jwnY ]
 bRhm igAwnI kw AMqu n pwru ]
 nwnk bRhm igAwnI kau sdw nmskwru ]7]
 bRhm igAwnI sB isRsit kw krqw ]
 bRhm igAwnI sd jIvY nhI mrqw ]
 bRhm igAwnI mukiq jugiq jIA kw dwqw ]
 bRhm igAwnI pUrn purKu ibDwqw ]
 bRhm igAwnI AnwQ kw nwQu ]
 bRhm igAwnI kw sB aUpir hwQu ]
 bRhm igAwnI kw sgl Akwru ]
 bRhm igAwnI Awip inrMkwru ]
 bRhm igAwnI kI soBw bRhm igAwnI bnI ]
 nwnk bRhm igAwnI srb kw DnI ]8]8]
 sloku ]
 auir DwrY jo AMqir nwmu ]
 srb mY pyKY Bgvwnu ]
 inmK inmK Twkur nmskwrY ]
 nwnk Ehu Aprsu sgl insqwrY ]1]
 AstpdI ]
 imiQAw nwhI rsnw prs ]
 mn mih pRIiq inrMjn drs ]
 pr iqRA rUpu n pyKY nyqR ]
 swD kI thl sMqsMig hyq ]
 krn n sunY kwhU kI inMdw ]
 sB qy jwnY Awps kau mMdw ]
 gur pRswid ibiKAw prhrY ]
 mn kI bwsnw mn qy trY ]
 ieMdRI ijq pMc doK qy rhq ]
 nwnk koit mDy ko AYsw Aprs ]1]
 bYsno so ijsu aUpir supRsMn ]
 ibsn kI mwieAw qy hoie iBMn ]
 krm krq hovY inhkrm ]
 iqsu bYsno kw inrml Drm ]
 kwhU Pl kI ieCw nhI bwCY ]
 kyvl Bgiq kIrqn sMig rwcY ]
 mn qn AMqir ismrn gopwl ]
 sB aUpir hovq ikrpwl ]
 Awip idRVY Avrh nwmu jpwvY ]
 nwnk Ehu bYsno prm giq pwvY ]2]
 BgauqI BgvMq Bgiq kw rMgu ]
 sgl iqAwgY dust kw sMgu ]
 mn qy ibnsY sglw Brmu ]
 kir pUjY sgl pwrbRhmu ]
 swDsMig pwpw mlu KovY ]
 iqsu BgauqI kI miq aUqm hovY ]
 BgvMq kI thl krY inq nIiq ]
 mnu qnu ArpY ibsn prIiq ]
 hir ky crn ihrdY bswvY ]
 nwnk AYsw BgauqI BgvMq kau pwvY ]3]
 so pMifqu jo mnu prboDY ]
 rwm nwmu Awqm mih soDY ]
 rwm nwm swru rsu pIvY ]
 ausu pMifq kY aupdyis jgu jIvY ]
 hir kI kQw ihrdY bswvY ]
 so pMifqu iPir join n AwvY ]
 byd purwn isimRiq bUJY mUl ]
 sUKm mih jwnY AsQUlu ]
 chu vrnw kau dy aupdysu ]
 nwnk ausu pMifq kau sdw Adysu ]4]
 bIj mMqRü srb ko igAwnu ]
 chu vrnw mih jpY koaU nwmu ]
 jo jo jpY iqs kI giq hoie ]
 swDsMig pwvY jnu koie ]
 kir ikrpw AMqir aur DwrY ]
 psu pRyq muGd pwQr kau qwrY ]
 srb rog kw AauKdu nwmu ]
 kilAwx rUp mMgl gux gwm ]
 kwhU jugiq ikqY n pweIAY Drim ]
 nwnk iqsu imlY ijsu iliKAw Duir krim ]5]
 ijs kY min pwrbRhm kw invwsu ]
 iqs kw nwmu siq rwmdwsu ]
 Awqm rwmu iqsu ndrI AwieAw ]
 dws dsMqx Bwie iqin pwieAw ]
 sdw inkit inkit hir jwnu ]
 so dwsu drgh prvwnu ]
 Apuny dws kau Awip ikrpw krY ]
 iqsu dws kau sB soJI prY ]
 sgl sMig Awqm audwsu ]
 AYsI jugiq nwnk rwmdwsu ]6]
 pRB kI AwigAw Awqm ihqwvY ]
 jIvn mukiq soaU khwvY ]
 qYsw hrKu qYsw ausu sogu ]
 sdw Anµdu qh nhI ibEgu ]
 qYsw suvrnu qYsI ausu mwtI ]
 qYsw AMimRqu qYsI ibKu KwtI ]
 qYsw mwnu qYsw AiBmwnu ]
 qYsw rMku qYsw rwjwnu ]
 jo vrqwey sweI jugiq ]
 nwnk Ehu purKu khIAY jIvn mukiq ]7]
 pwrbRhm ky sgly Twau ]
 ijqu ijqu Gir rwKY qYsw iqn nwau ]
 Awpy krn krwvn jogu ]
 pRB BwvY soeI Puin hogu ]
 psirE Awip hoie Anq qrMg ]
 lKy n jwih pwrbRhm ky rMg ]
 jYsI miq dyie qYsw prgws ]
 pwrbRhmu krqw Aibnws ]
 sdw sdw sdw dieAwl ]
 ismir ismir nwnk Bey inhwl ]8]9]
 sloku ]
 ausqiq krih Anyk jn AMqu n pwrwvwr ]
 nwnk rcnw pRiB rcI bhu ibiD Aink pRkwr ]1]
 AstpdI ]
 keI koit hoey pUjwrI ]
 keI koit Awcwr ibauhwrI ]
 keI koit Bey qIrQ vwsI ]
 keI koit bn BRmih audwsI ]
 keI koit byd ky sRoqy ]
 keI koit qpIsur hoqy ]
 keI koit Awqm iDAwnu Dwrih ]
 keI koit kib kwib bIcwrih ]
 keI koit nvqn nwm iDAwvih ]
 nwnk krqy kw AMqu n pwvih ]1]
 keI koit Bey AiBmwnI ]
 keI koit AMD AigAwnI ]
 keI koit ikrpn kTor ]
 keI koit AiBg Awqm inkor ]
 keI koit pr drb kau ihrih ]
 keI koit pr dUKnw krih ]
 keI koit mwieAw sRm mwih ]
 keI koit prdys BRmwih ]
 ijqu ijqu lwvhu iqqu iqqu lgnw ]
 nwnk krqy kI jwnY krqw rcnw ]2]
 keI koit isD jqI jogI ]
 keI koit rwjy rs BogI ]
 keI koit pMKI srp aupwey ]
 keI koit pwQr ibrK inpjwey ]
 keI koit pvx pwxI bYsMqr ]
 keI koit dys BU mMfl ]
 keI koit ssIAr sUr nK´qR ]
 keI koit dyv dwnv ieMdR isir CqR ]
 sgl smgRI ApnY sUiq DwrY ]
 nwnk ijsu ijsu BwvY iqsu iqsu insqwrY ]3]
 keI koit rwjs qwms swqk ]
 keI koit byd purwn isimRiq Aru swsq ]
 keI koit kIey rqn smud ]
 keI koit nwnw pRkwr jMq ]
 keI koit kIey icr jIvy ]
 keI koit igrI myr suvrn QIvy ]
 keI koit jK´ ikMnr ipswc ]
 keI koit BUq pRyq sUkr imRgwc ]
 sB qy nyrY sBhU qy dUir ]
 nwnk Awip Ailpqu rihAw BrpUir ]4]
 keI koit pwqwl ky vwsI ]
 keI koit nrk surg invwsI ]
 keI koit jnmih jIvih mrih ]
 keI koit bhu jonI iPrih ]
 keI koit bYTq hI Kwih ]
 keI koit Gwlih Qik pwih ]
 keI koit kIey DnvMq ]
 keI koit mwieAw mih icMq ]
 jh jh Bwxw qh qh rwKy ]
 nwnk sBu ikCu pRB kY hwQy ]5]
 keI koit Bey bYrwgI ]
 rwm nwm sMig iqin ilv lwgI ]
 keI koit pRB kau KojMqy ]
 Awqm mih pwrbRhmu lhMqy ]
 keI koit drsn pRB ipAws ]
 iqn kau imilE pRBu Aibnws ]
 keI koit mwgih sqsMgu ]
 pwrbRhm iqn lwgw rMgu ]
 ijn kau hoey Awip supRsMn ]
 nwnk qy jn sdw Din DMin ]6]
 keI koit KwxI Aru KMf ]
 keI koit Akws bRhmMf ]
 keI koit hoey Avqwr ]
 keI jugiq kIno ibsQwr ]
 keI bwr psirE pwswr ]
 sdw sdw ieku eykMkwr ]
 keI koit kIny bhu Bwiq ]
 pRB qy hoey pRB mwih smwiq ]
 qw kw AMqu n jwnY koie ]
 Awpy Awip nwnk pRBu soie ]7]
 keI koit pwrbRhm ky dws ]
 iqn hovq Awqm prgws ]
 keI koit qq ky byqy ]
 sdw inhwrih eyko nyqRy ]
 keI koit nwm rsu pIvih ]
 Amr Bey sd sd hI jIvih ]
 keI koit nwm gun gwvih ]
 Awqm ris suiK shij smwvih ]
 Apuny jn kau swis swis smwry ]
 nwnk Eie prmysur ky ipAwry ]8]10]
 sloku ]
 krx kwrx pRBu eyku hY dUsr nwhI koie ]
 nwnk iqsu bilhwrxY jil Qil mhIAil soie ]1]
 AstpdI ]
 krn krwvn krnY jogu ]
 jo iqsu BwvY soeI hogu ]
 iKn mih Qwip auQwpnhwrw ]
 AMqu nhI ikCu pwrwvwrw ]
 hukmy Dwir ADr rhwvY ]
 hukmy aupjY hukim smwvY ]
 hukmy aUc nIc ibauhwr ]
 hukmy Aink rMg prkwr ]
 kir kir dyKY ApnI vifAweI ]
 nwnk sB mih rihAw smweI ]1]
 pRB BwvY mwnuK giq pwvY ]
 pRB BwvY qw pwQr qrwvY ]
 pRB BwvY ibnu sws qy rwKY ]
 pRB BwvY qw hir gux BwKY ]
 pRB BwvY qw piqq auDwrY ]
 Awip krY Awpn bIcwrY ]
 duhw isirAw kw Awip suAwmI ]
 KylY ibgsY AMqrjwmI ]
 jo BwvY so kwr krwvY ]
 nwnk idRstI Avru n AwvY ]2]
 khu mwnuK qy ikAw hoie AwvY ]
 jo iqsu BwvY soeI krwvY ]
 ies kY hwiQ hoie qw sBu ikCu lyie ]
 jo iqsu BwvY soeI kryie ]
 Anjwnq ibiKAw mih rcY ]
 jy jwnq Awpn Awp bcY ]
 Brmy BUlw dh idis DwvY ]
 inmK mwih cwir kuMt iPir AwvY ]
 kir ikrpw ijsu ApnI Bgiq dyie ]
 nwnk qy jn nwim imlyie ]3]
 iKn mih nIc kIt kau rwj ]
 pwrbRhm grIb invwj ]
 jw kw idRsit kCU n AwvY ]
 iqsu qqkwl dh ids pRgtwvY ]
 jw kau ApunI krY bKsIs ]
 qw kw lyKw n gnY jgdIs ]
 jIau ipMfu sB iqs kI rwis ]
 Git Git pUrn bRhm pRgws ]
 ApnI bxq Awip bnweI ]
 nwnk jIvY dyiK bfweI ]4]
 ies kw blu nwhI iesu hwQ ]
 krn krwvn srb ko nwQ ]
 AwigAwkwrI bpurw jIau ]
 jo iqsu BwvY soeI Puin QIau ]
 kbhU aUc nIc mih bsY ]
 kbhU sog hrK rMig hsY ]
 kbhU inMd icMd ibauhwr ]
 kbhU aUB Akws pieAwl ]
 kbhU byqw bRhm bIcwr ]
 nwnk Awip imlwvxhwr ]5]
 kbhU inriq krY bhu Bwiq ]
 kbhU soie rhY idnu rwiq ]
 kbhU mhw k®oD ibkrwl ]
 kbhUM srb kI hoq rvwl ]
 kbhU hoie bhY bf rwjw ]
 kbhu ByKwrI nIc kw swjw ]
 kbhU ApkIriq mih AwvY ]
 kbhU Blw Blw khwvY ]
 ijau pRBu rwKY iqv hI rhY ]
 gur pRswid nwnk scu khY ]6]
 kbhU hoie pMifqu kry bK´wnu ]
 kbhU moinDwrI lwvY iDAwnu ]
 kbhU qt qIrQ iesnwn ]
 kbhU isD swiDk muiK igAwn ]
 kbhU kIt hsiq pqMg hoie jIAw ]
 Aink join BrmY BrmIAw ]
 nwnw rUp ijau sÍwgI idKwvY ]
 ijau pRB BwvY iqvY ncwvY ]
 jo iqsu BwvY soeI hoie ]
 nwnk dUjw Avru n koie ]7]
 kbhU swDsMgiq iehu pwvY ]
 ausu AsQwn qy bhuir n AwvY ]
 AMqir hoie igAwn prgwsu ]
 ausu AsQwn kw nhI ibnwsu ]
 mn qn nwim rqy iek rMig ]
 sdw bsih pwrbRhm kY sMig ]
 ijau jl mih jlu Awie Ktwnw ]
 iqau joqI sMig joiq smwnw ]
 imit gey gvn pwey ibsRwm ]
 nwnk pRB kY sd kurbwn ]8]11]
 sloku ]
 suKI bsY mskInIAw Awpu invwir qly ]
 bfy bfy AhMkwrIAw nwnk grib gly ]1]
 AstpdI ]
 ijs kY AMqir rwj AiBmwnu ]
 so nrkpwqI hovq suAwnu ]
 jo jwnY mY jobnvMqu ]
 so hovq ibstw kw jMqu ]
 Awps kau krmvMqu khwvY ]
 jnim mrY bhu join BRmwvY ]
 Dn BUim kw jo krY gumwnu ]
 so mUrKu AMDw AigAwnu ]
 kir ikrpw ijs kY ihrdY grIbI bswvY ]
 nwnk eIhw mukqu AwgY suKu pwvY ]1]
 DnvMqw hoie kir grbwvY ]
 iqRx smwin kCu sMig n jwvY ]
 bhu lskr mwnuK aUpir kry Aws ]
 pl BIqir qw kw hoie ibnws ]
 sB qy Awp jwnY blvMqu ]
 iKn mih hoie jwie BsmMqu ]
 iksY n bdY Awip AhMkwrI ]
 Drm rwie iqsu kry KuAwrI ]
 gur pRswid jw kw imtY AiBmwnu ]
 so jnu nwnk drgh prvwnu ]2]
 koit krm krY hau Dwry ]
 sRmu pwvY sgly ibrQwry ]
 Aink qpisAw kry AhMkwr ]
 nrk surg iPir iPir Avqwr ]
 Aink jqn kir Awqm nhI dRvY ]
 hir drgh khu kYsy gvY ]
 Awps kau jo Blw khwvY ]
 iqsih BlweI inkit n AwvY ]
 srb kI ryn jw kw mnu hoie ]
 khu nwnk qw kI inrml soie ]3]
 jb lgu jwnY muJ qy kCu hoie ]
 qb ies kau suKu nwhI koie ]
 jb ieh jwnY mY ikCu krqw ]
 qb lgu grB join mih iPrqw ]
 jb DwrY koaU bYrI mIqu ]
 qb lgu inhclu nwhI cIqu ]
 jb lgu moh mgn sMig mwie ]
 qb lgu Drm rwie dyie sjwie ]
 pRB ikrpw qy bMDn qUtY ]
 gur pRswid nwnk hau CUtY ]4]
 shs Kty lK kau auiT DwvY ]
 iqRpiq n AwvY mwieAw pwCY pwvY ]
 Aink Bog ibiKAw ky krY ]
 nh iqRpqwvY Kip Kip mrY ]
 ibnw sMqoK nhI koaU rwjY ]
 supn mnorQ ibRQy sB kwjY ]
 nwm rMig srb suKu hoie ]
 bfBwgI iksY prwpiq hoie ]
 krn krwvn Awpy Awip ]
 sdw sdw nwnk hir jwip ]5]
 krn krwvn krnYhwru ]
 ies kY hwiQ khw bIcwru ]
 jYsI idRsit kry qYsw hoie ]
 Awpy Awip Awip pRBu soie ]
 jo ikCu kIno su ApnY rMig ]
 sB qy dUir sBhU kY sMig ]
 bUJY dyKY krY ibbyk ]
 Awpih eyk Awpih Anyk ]
 mrY n ibnsY AwvY n jwie ]
 nwnk sd hI rihAw smwie ]6]
 Awip aupdysY smJY Awip ]
 Awpy ricAw sB kY swiQ ]
 Awip kIno Awpn ibsQwru ]
 sBu kCu aus kw Ehu krnYhwru ]
 aus qy iBMn khhu ikCu hoie ]
 Qwn Qnµqir eykY soie ]
 Apuny cilq Awip krxYhwr ]
 kauqk krY rMg Awpwr ]
 mn mih Awip mn Apuny mwih ]
 nwnk kImiq khnu n jwie ]7]
 siq siq siq pRBu suAwmI ]
 gur prswid iknY viKAwnI ]
 scu scu scu sBu kInw ]
 koit mDy iknY ibrlY cInw ]
 Blw Blw Blw qyrw rUp ]
 Aiq suMdr Apwr AnUp ]
 inrml inrml inrml qyrI bwxI ]
 Git Git sunI sRvn bK´wxI ]
 pivqR pivqR pivqR punIq ]
 nwmu jpY nwnk min pRIiq ]8]12]
 sloku ]
 sMq srin jo jnu prY so jnu auDrnhwr ]
 sMq kI inMdw nwnkw bhuir bhuir Avqwr ]1]
 AstpdI ]
 sMq kY dUKin Awrjw GtY ]
 sMq kY dUKin jm qy nhI CutY ]
 sMq kY dUKin suKu sBu jwie ]
 sMq kY dUKin nrk mih pwie ]
 sMq kY dUKin miq hoie mlIn ]
 sMq kY dUKin soBw qy hIn ]
 sMq ky hqy kau rKY n koie ]
 sMq kY dUKin Qwn BRstu hoie ]
 sMq ik®pwl ik®pw jy krY ]
 nwnk sMqsMig inMdku BI qrY ]1]
sMq ky dUKn qy muKu BvY ]
 sMqn kY dUKin kwg ijau lvY ]
 sMqn kY dUKin srp join pwie ]
 sMq kY dUKin iqRgd join ikrmwie ]
 sMqn kY dUKin iqRsnw mih jlY ]
 sMq kY dUKin sBu ko ClY ]
 sMq kY dUKin qyju sBu jwie ]
 sMq kY dUKin nIcu nIcwie ]
 sMq doKI kw Qwau ko nwih ]
 nwnk sMq BwvY qw Eie BI giq pwih ]2]
 sMq kw inMdku mhw AqqweI ]
 sMq kw inMdku iKnu itknu n pweI ]
 sMq kw inMdku mhw hiqAwrw ]
 sMq kw inMdku prmysuir mwrw ]
 sMq kw inMdku rwj qy hInu ]
 sMq kw inMdku duKIAw Aru dInu ]
 sMq ky inMdk kau srb rog ]
 sMq ky inMdk kau sdw ibjog ]
 sMq kI inMdw doK mih doKu ]
 nwnk sMq BwvY qw aus kw BI hoie moKu ]3]
 sMq kw doKI sdw Apivqu ]
 sMq kw doKI iksY kw nhI imqu ]
 sMq ky doKI kau fwnu lwgY ]
 sMq ky doKI kau sB iqAwgY ]
 sMq kw doKI mhw AhMkwrI ]
 sMq kw doKI sdw ibkwrI ]
 sMq kw doKI jnmY mrY ]
 sMq kI dUKnw suK qy trY ]
 sMq ky doKI kau nwhI Twau ]
 nwnk sMq BwvY qw ley imlwie ]4]
 sMq kw doKI AD bIc qy tUtY ]
 sMq kw doKI ikqY kwij n phUcY ]
 sMq ky doKI kau auidAwn BRmweIAY ]
 sMq kw doKI auJiV pweIAY ]
 sMq kw doKI AMqr qy QoQw ]
 ijau sws ibnw imrqk kI loQw ]
 sMq ky doKI kI jV ikCu nwih ]
 Awpn bIij Awpy hI Kwih ]
 sMq ky doKI kau Avru n rwKnhwru ]
 nwnk sMq BwvY qw ley aubwir ]5]
 sMq kw doKI ieau ibllwie ]
 ijau jl ibhUn mCulI qVPVwie ]
 sMq kw doKI BUKw nhI rwjY ]
 ijau pwvku eIDin nhI DRwpY ]
 sMq kw doKI CutY iekylw ]
 ijau bUAwVu iqlu Kyq mwih duhylw ]
 sMq kw doKI Drm qy rhq ]
 sMq kw doKI sd imiQAw khq ]
 ikrqu inMdk kw Duir hI pieAw ]
 nwnk jo iqsu BwvY soeI iQAw ]6]
 sMq kw doKI ibgV rUpu hoie jwie ]
 sMq ky doKI kau drgh imlY sjwie ]
 sMq kw doKI sdw shkweIAY ]
 sMq kw doKI n mrY n jIvweIAY ]
 sMq ky doKI kI pujY n Awsw ]
 sMq kw doKI auiT clY inrwsw ]
 sMq kY doiK n iqRstY koie ]
 jYsw BwvY qYsw koeI hoie ]
 pieAw ikrqu n mytY koie ]
 nwnk jwnY scw soie ]7]
 sB Gt iqs ky Ehu krnYhwru ]
 sdw sdw iqs kau nmskwru ]
 pRB kI ausqiq krhu idnu rwiq ]
 iqsih iDAwvhu swis igrwis ]
 sBu kCu vrqY iqs kw kIAw ]
 jYsw kry qYsw ko QIAw ]
 Apnw Kylu Awip krnYhwru ]
 dUsr kaunu khY bIcwru ]
 ijs no ik®pw krY iqsu Awpn nwmu dyie ]
 bfBwgI nwnk jn syie ]8]13]
 sloku ]
 qjhu isAwnp suir jnhu ismrhu hir hir rwie ]
 eyk Aws hir min rKhu nwnk dUKu Brmu Bau jwie ]1]
 AstpdI ]
 mwnuK kI tyk ibRQI sB jwnu ]
 dyvn kau eykY Bgvwnu ]
 ijs kY dIAY rhY AGwie ]
 bhuir n iqRsnw lwgY Awie ]
 mwrY rwKY eyko Awip ]
 mwnuK kY ikCu nwhI hwiQ ]
 iqs kw hukmu bUiJ suKu hoie ]
 iqs kw nwmu rKu kMiT proie ]
 ismir ismir ismir pRBu soie ]
 nwnk ibGnu n lwgY koie ]1]
 ausqiq mn mih kir inrMkwr ]
 kir mn myry siq ibauhwr ]
 inrml rsnw AMimRqu pIau ]
 sdw suhylw kir lyih jIau ]
 nYnhu pyKu Twkur kw rMgu ]
 swDsMig ibnsY sB sMgu ]
 crn clau mwrig goibMd ]
 imtih pwp jpIAY hir ibMd ]
 kr hir krm sRvin hir kQw ]
 hir drgh nwnk aUjl mQw ]2]
 bfBwgI qy jn jg mwih ]
 sdw sdw hir ky gun gwih ]
 rwm nwm jo krih bIcwr ]
 sy DnvMq gnI sMswr ]
 min qin muiK bolih hir muKI ]
 sdw sdw jwnhu qy suKI ]
 eyko eyku eyku pCwnY ]
 ieq auq kI Ehu soJI jwnY ]
 nwm sMig ijs kw mnu mwinAw ]
 nwnk iqnih inrMjnu jwinAw ]3]
 gur pRswid Awpn Awpu suJY ]
 iqs kI jwnhu iqRsnw buJY ]
 swDsMig hir hir jsu khq ]
 srb rog qy Ehu hir jnu rhq ]
 Anidnu kIrqnu kyvl bK´wnu ]
 igRhsq mih soeI inrbwnu ]
 eyk aUpir ijsu jn kI Awsw ]
 iqs kI ktIAY jm kI Pwsw ]
 pwrbRhm kI ijsu min BUK ]
 nwnk iqsih n lwgih dUK ]4]
 ijs kau hir pRBu min iciq AwvY ]
 so sMqu suhylw nhI fulwvY ]
 ijsu pRBu Apunw ikrpw krY ]
 so syvku khu iks qy frY ]
 jYsw sw qYsw idRstwieAw ]
 Apuny kwrj mih Awip smwieAw ]
 soDq soDq soDq sIiJAw ]
 gur pRswid qqu sBu bUiJAw ]
 jb dyKau qb sBu ikCu mUlu ]
 nwnk so sUKmu soeI AsQUlu ]5]
 nh ikCu jnmY nh ikCu mrY ]
 Awpn cilqu Awp hI krY ]
 Awvnu jwvnu idRsit AnidRsit ]
 AwigAwkwrI DwrI sB isRsit ]
 Awpy Awip sgl mih Awip ]
 Aink jugiq ric Qwip auQwip ]
 AibnwsI nwhI ikCu KMf ]
 Dwrx Dwir rihE bRhmMf ]
 AlK AByv purK prqwp ]
 Awip jpwey q nwnk jwp ]6]
 ijn pRBu jwqw su soBwvMq ]
 sgl sMswru auDrY iqn mMq ]
 pRB ky syvk sgl auDwrn ]
 pRB ky syvk dUK ibswrn ]
 Awpy myil ley ikrpwl ]
 gur kw sbdu jip Bey inhwl ]
 aun kI syvw soeI lwgY ]
 ijs no ik®pw krih bfBwgY ]
 nwmu jpq pwvih ibsRwmu ]
 nwnk iqn purK kau aUqm kir mwnu ]7]
 jo ikCu krY su pRB kY rMig ]
 sdw sdw bsY hir sMig ]
 shj suBwie hovY so hoie ]
 krxYhwru pCwxY soie ]
 pRB kw kIAw jn mIT lgwnw ]
 jYsw sw qYsw idRstwnw ]
 ijs qy aupjy iqsu mwih smwey ]
 Eie suK inDwn aunhU bin Awey ]
 Awps kau Awip dIno mwnu ]
 nwnk pRB jnu eyko jwnu ]8]14]
 sloku ]
 srb klw BrpUr pRB ibrQw jwnnhwr ]
 jw kY ismrin auDrIAY nwnk iqsu bilhwr ]1]
 AstpdI ]
 tUtI gwFnhwr guopwl ]
 srb jIAw Awpy pRiqpwl ]
 sgl kI icMqw ijsu mn mwih ]
 iqs qy ibrQw koeI nwih ]
 ry mn myry sdw hir jwip ]
 AibnwsI pRBu Awpy Awip ]
 Awpn kIAw kCU n hoie ]
 jy sau pRwnI locY koie ]
 iqsu ibnu nwhI qyrY ikCu kwm ]
 giq nwnk jip eyk hir nwm ]1]
 rUpvMqu hoie nwhI mohY ]
 pRB kI joiq sgl Gt sohY ]
 DnvMqw hoie ikAw ko grbY ]
 jw sBu ikCu iqs kw dIAw drbY ]
 Aiq sUrw jy koaU khwvY ]
 pRB kI klw ibnw kh DwvY ]
 jy ko hoie bhY dwqwru ]
 iqsu dynhwru jwnY gwvwru ]
 ijsu gur pRswid qUtY hau rogu ]
 nwnk so jnu sdw Arogu ]2]
 ijau mMdr kau QwmY QMmnu ]
 iqau gur kw sbdu mnih AsQMmnu ]
 ijau pwKwxu nwv ciV qrY ]
 pRwxI gur crx lgqu insqrY ]
 ijau AMDkwr dIpk prgwsu ]
 gur drsnu dyiK min hoie ibgwsu ]
 ijau mhw auidAwn mih mwrgu pwvY ]
 iqau swDU sMig imil joiq pRgtwvY ]
 iqn sMqn kI bwCau DUir ]
 nwnk kI hir locw pUir ]3]
 mn mUrK kwhy ibllweIAY ]
 purb ilKy kw iliKAw pweIAY ]
 dUK sUK pRB dyvnhwru ]
 Avr iqAwig qU iqsih icqwru ]
 jo kCu krY soeI suKu mwnu ]
 BUlw kwhy iPrih Ajwn ]
 kaun bsqu AweI qyrY sMg ]
 lpit rihE ris loBI pqMg ]
 rwm nwm jip ihrdy mwih ]
nwnk piq syqI Gir jwih ]4]
 ijsu vKr kau lYin qU AwieAw ]
 rwm nwmu sMqn Gir pwieAw ]
 qij AiBmwnu lyhu mn moil ]
 rwm nwmu ihrdy mih qoil ]
 lwid Kyp sMqh sMig cwlu ]
 Avr iqAwig ibiKAw jMjwl ]
 DMin DMin khY sBu koie ]
 muK aUjl hir drgh soie ]
 iehu vwpwru ivrlw vwpwrY ]
 nwnk qw kY sd bilhwrY ]5]
 crn swD ky Doie Doie pIau ]
 Arip swD kau Apnw jIau ]
 swD kI DUir krhu iesnwnu ]
 swD aUpir jweIAY kurbwnu ]
 swD syvw vfBwgI pweIAY ]
 swDsMig hir kIrqnu gweIAY ]
 Aink ibGn qy swDU rwKY ]
 hir gun gwie AMimRq rsu cwKY ]
 Et ghI sMqh dir AwieAw ]
 srb sUK nwnk iqh pwieAw ]6]
 imrqk kau jIvwlnhwr ]
 BUKy kau dyvq ADwr ]
 srb inDwn jw kI idRstI mwih ]
 purb ilKy kw lhxw pwih ]
 sBu ikCu iqs kw Ehu krnY jogu ]
 iqsu ibnu dUsr hoAw n hogu ]
 jip jn sdw sdw idnu rYxI ]
 sB qy aUc inrml ieh krxI ]
 kir ikrpw ijs kau nwmu dIAw ]
 nwnk so jnu inrmlu QIAw ]7]
 jw kY min gur kI prqIiq ]
 iqsu jn AwvY hir pRBu cIiq ]
 Bgqu Bgqu sunIAY iqhu loie ]
 jw kY ihrdY eyko hoie ]
 scu krxI scu qw kI rhq ]
 scu ihrdY siq muiK khq ]
 swcI idRsit swcw Awkwru ]
 scu vrqY swcw pwswru ]
 pwrbRhmu ijin scu kir jwqw ]
 nwnk so jnu sic smwqw ]8]15]
 sloku ]
 rUpu n ryK n rMgu ikCu iqRhu gux qy pRB iBMn ]
 iqsih buJwey nwnkw ijsu hovY supRsMn ]1]
 AstpdI ]
 AibnwsI pRBu mn mih rwKu ]
 mwnuK kI qU pRIiq iqAwgu ]
 iqs qy prY nwhI ikCu koie ]
 srb inrMqir eyko soie ]
 Awpy bInw Awpy dwnw ]
 gihr gMBIru ghIru sujwnw ]
 pwrbRhm prmysur goibMd ]
 ik®pw inDwn dieAwl bKsMd ]
 swD qyry kI crnI pwau ]
 nwnk kY min iehu Anrwau ]1]
 mnsw pUrn srnw jog ]
 jo kir pwieAw soeI hogu ]
 hrn Brn jw kw nyqR Poru ]
 iqs kw mMqRü n jwnY horu ]
 And rUp mMgl sd jw kY ]
 srb Qok sunIAih Gir qw kY ]
 rwj mih rwju jog mih jogI ]
 qp mih qpIsru igRhsq mih BogI ]
 iDAwie iDAwie Bgqh suKu pwieAw ]
 nwnk iqsu purK kw iknY AMqu n pwieAw ]2]
 jw kI lIlw kI imiq nwih ]
 sgl dyv hwry Avgwih ]
 ipqw kw jnmu ik jwnY pUqu ]
 sgl proeI ApunY sUiq ]
 sumiq igAwnu iDAwnu ijn dyie ]
 jn dws nwmu iDAwvih syie ]
 iqhu gux mih jw kau Brmwey ]
 jnim mrY iPir AwvY jwey ]
 aUc nIc iqs ky AsQwn ]
 jYsw jnwvY qYsw nwnk jwn ]3]
 nwnw rUp nwnw jw ky rMg ]
 nwnw ByK krih iek rMg ]
 nwnw ibiD kIno ibsQwru ]
 pRBu AibnwsI eykMkwru ]
 nwnw cilq kry iKn mwih ]
 pUir rihE pUrnu sB Twie ]
 nwnw ibiD kir bnq bnweI ]
 ApnI kImiq Awpy pweI ]
 sB Gt iqs ky sB iqs ky Twau ]
 jip jip jIvY nwnk hir nwau ]4]
 nwm ky Dwry sgly jMq ]
 nwm ky Dwry KMf bRhmMf ]
 nwm ky Dwry isimRiq byd purwn ]
 nwm ky Dwry sunn igAwn iDAwn ]
 nwm ky Dwry Awgws pwqwl ]
 nwm ky Dwry sgl Awkwr ]
 nwm ky Dwry purIAw sB Bvn ]
 nwm kY sMig auDry suin sRvn ]
 kir ikrpw ijsu AwpnY nwim lwey ]
 nwnk cauQy pd mih so jnu giq pwey ]5]
 rUpu siq jw kw siq AsQwnu ]
 purKu siq kyvl prDwnu ]
 krqUiq siq siq jw kI bwxI ]
 siq purK sB mwih smwxI ]
 siq krmu jw kI rcnw siq ]
 mUlu siq siq auqpiq ]
 siq krxI inrml inrmlI ]
 ijsih buJwey iqsih sB BlI ]
 siq nwmu pRB kw suKdweI ]
 ibsÍwsu siq nwnk gur qy pweI ]6]
 siq bcn swDU aupdys ]
 siq qy jn jw kY irdY pRvys ]
 siq inriq bUJY jy koie ]
 nwmu jpq qw kI giq hoie ]
 Awip siq kIAw sBu siq ]
 Awpy jwnY ApnI imiq giq ]
 ijs kI isRsit su krxYhwru ]
 Avr n bUiJ krq bIcwru ]
 krqy kI imiq n jwnY kIAw ]
 nwnk jo iqsu BwvY so vrqIAw ]7]
 ibsmn ibsm Bey ibsmwd ]
 ijin bUiJAw iqsu AwieAw sÍwd ]
 pRB kY rMig rwic jn rhy ]
 gur kY bcin pdwrQ lhy ]
 Eie dwqy duK kwtnhwr ]
 jw kY sMig qrY sMswr ]
 jn kw syvku so vfBwgI ]
 jn kY sMig eyk ilv lwgI ]
 gun goibd kIrqnu jnu gwvY ]
 gur pRswid nwnk Plu pwvY ]8]16]
 sloku ]
 Awid scu jugwid scu ]
 hY iB scu nwnk hosI iB scu ]1]
 AstpdI ]
 crn siq siq prsnhwr ]
 pUjw siq siq syvdwr ]
 drsnu siq siq pyKnhwr ]
 nwmu siq siq iDAwvnhwr ]
 Awip siq siq sB DwrI ]
 Awpy gux Awpy guxkwrI ]
 sbdu siq siq pRBu bkqw ]
 suriq siq siq jsu sunqw ]
 buJnhwr kau siq sB hoie ]
 nwnk siq siq pRBu soie ]1]
 siq srUpu irdY ijin mwinAw ]
 krn krwvn iqin mUlu pCwinAw ]
 jw kY irdY ibsÍwsu pRB AwieAw ]
 qqu igAwnu iqsu min pRgtwieAw ]
 BY qy inrBau hoie bswnw ]
 ijs qy aupijAw iqsu mwih smwnw ]
 bsqu mwih ly bsqu gfweI ]
 qw kau iBMn n khnw jweI ]
 bUJY bUJnhwru ibbyk ]
 nwrwien imly nwnk eyk ]2]
 Twkur kw syvku AwigAwkwrI ]
 Twkur kw syvku sdw pUjwrI ]
 Twkur ky syvk kY min prqIiq ]
 Twkur ky syvk kI inrml rIiq ]
 Twkur kau syvku jwnY sMig ]
 pRB kw syvku nwm kY rMig ]
 syvk kau pRB pwlnhwrw ]
 syvk kI rwKY inrMkwrw ]
 so syvku ijsu dieAw pRBu DwrY ]
 nwnk so syvku swis swis smwrY ]3]
 Apuny jn kw prdw FwkY ]
 Apny syvk kI srpr rwKY ]
 Apny dws kau dyie vfweI ]
 Apny syvk kau nwmu jpweI ]
 Apny syvk kI Awip piq rwKY ]
 qw kI giq imiq koie n lwKY ]
 pRB ky syvk kau ko n phUcY ]
 pRB ky syvk aUc qy aUcy ]
 jo pRiB ApnI syvw lwieAw ]
 nwnk so syvku dh idis pRgtwieAw ]4]
 nIkI kIrI mih kl rwKY ]
 Bsm krY lskr koit lwKY ]
 ijs kw swsu n kwFq Awip ]
 qw kau rwKq dy kir hwQ ]
 mwns jqn krq bhu Bwiq ]
 iqs ky krqb ibrQy jwiq ]
 mwrY n rwKY Avru n koie ]
 srb jIAw kw rwKw soie ]
 kwhy soc krih ry pRwxI ]
 jip nwnk pRB AlK ivfwxI ]5]
 bwrM bwr bwr pRBu jpIAY ]
 pI AMimRqu iehu mnu qnu DRpIAY ]
 nwm rqnu ijin gurmuiK pwieAw ]
 iqsu ikCu Avru nwhI idRstwieAw ]
 nwmu Dnu nwmo rUpu rMgu ]
 nwmo suKu hir nwm kw sMgu ]
 nwm ris jo jn iqRpqwny ]
 mn qn nwmih nwim smwny ]
 aUTq bYTq sovq nwm ]
 khu nwnk jn kY sd kwm ]6]
 bolhu jsu ijhbw idnu rwiq ]
 pRiB ApnY jn kInI dwiq ]
 krih Bgiq Awqm kY cwie ]
 pRB Apny isau rhih smwie ]
 jo hoAw hovq so jwnY ]
 pRB Apny kw hukmu pCwnY ]
 iqs kI mihmw kaun bKwnau ]
 iqs kw gunu kih eyk n jwnau ]
 AwT phr pRB bsih hjUry ]
 khu nwnk syeI jn pUry ]7]
 mn myry iqn kI Et lyih ]
 mnu qnu Apnw iqn jn dyih ]
 ijin jin Apnw pRBU pCwqw ]
 so jnu srb Qok kw dwqw ]
 iqs kI srin srb suK pwvih ]
 iqs kY dris sB pwp imtwvih ]
 Avr isAwnp sglI Cwfu ]
 iqsu jn kI qU syvw lwgu ]
 Awvnu jwnu n hovI qyrw ]
 nwnk iqsu jn ky pUjhu sd pYrw ]8]17]
 sloku ]
 siq purKu ijin jwinAw siqguru iqs kw nwau ]
 iqs kY sMig isKu auDrY nwnk hir gun gwau ]1]
 AstpdI ]
 siqguru isK kI krY pRiqpwl ]
 syvk kau guru sdw dieAwl ]
 isK kI guru durmiq mlu ihrY ]
 gur bcnI hir nwmu aucrY ]
 siqguru isK ky bMDn kwtY ]
 gur kw isKu ibkwr qy hwtY ]
 siqguru isK kau nwm Dnu dyie ]
 gur kw isKu vfBwgI hy ]
 siqguru isK kw hlqu plqu svwrY ]
 nwnk siqguru isK kau jIA nwil smwrY ]1]
 gur kY igRih syvku jo rhY ]
 gur kI AwigAw mn mih shY ]
 Awps kau kir kCu n jnwvY ]
 hir hir nwmu irdY sd iDAwvY ]
 mnu bycY siqgur kY pwis ]
 iqsu syvk ky kwrj rwis ]
 syvw krq hoie inhkwmI ]
 iqs kau hoq prwpiq suAwmI ]
 ApnI ik®pw ijsu Awip kryie ]
 nwnk so syvku gur kI miq lyie ]2]
 bIs ibsvy gur kw mnu mwnY ]
 so syvku prmysur kI giq jwnY ]
 so siqguru ijsu irdY hir nwau ]
 Aink bwr gur kau bil jwau ]
srb inDwn jIA kw dwqw ]
 AwT phr pwrbRhm rMig rwqw ]
 bRhm mih jnu jn mih pwrbRhmu ]
 eykih Awip nhI kCu Brmu ]
 shs isAwnp lieAw n jweIAY ]
 nwnk AYsw guru bfBwgI pweIAY ]3]
 sPl drsnu pyKq punIq ]
 prsq crn giq inrml rIiq ]
 Bytq sMig rwm gun rvy ]
 pwrbRhm kI drgh gvy ]
 suin kir bcn krn AwGwny ]
 min sMqoKu Awqm pqIAwny ]
 pUrw guru AK´E jw kw mMqR ]
 AMimRq idRsit pyKY hoie sMq ]
 gux ibAMq kImiq nhI pwie ]
 nwnk ijsu BwvY iqsu ley imlwie ]4]
 ijhbw eyk ausqiq Anyk ]
 siq purK pUrn ibbyk ]
 kwhU bol n phucq pRwnI ]
 Agm Agocr pRB inrbwnI ]
 inrwhwr inrvYr suKdweI ]
 qw kI kImiq iknY n pweI ]
 Aink Bgq bMdn inq krih ]
 crn kml ihrdY ismrih ]
 sd bilhwrI siqgur Apny ]
 nwnk ijsu pRswid AYsw pRBu jpny ]5]
 iehu hir rsu pwvY jnu koie ]
 AMimRqu pIvY Amru so hoie ]
 ausu purK kw nwhI kdy ibnws ]
 jw kY min pRgty gunqws ]
 AwT phr hir kw nwmu lyie ]
 scu aupdysu syvk kau dyie ]
 moh mwieAw kY sMig n lypu ]
 mn mih rwKY hir hir eyku ]
 AMDkwr dIpk prgwsy ]
 nwnk Brm moh duK qh qy nwsy ]6]
 qpiq mwih TwiF vrqweI ]
 Andu BieAw duK nwTy BweI ]
 jnm mrn ky imty AMdysy ]
 swDU ky pUrn aupdysy ]
 Bau cUkw inrBau hoie bsy ]
 sgl ibAwiD mn qy KY nsy ]
 ijs kw sw iqin ikrpw DwrI ]
 swDsMig jip nwmu murwrI ]
 iQiq pweI cUky BRm gvn ]
 suin nwnk hir hir jsu sRvn ]7]
 inrgunu Awip srgunu BI EhI ]
 klw Dwir ijin sglI mohI ]
 Apny cirq pRiB Awip bnwey ]
 ApunI kImiq Awpy pwey ]
 hir ibnu dUjw nwhI koie ]
 srb inrMqir eyko soie ]
 Eiq poiq rivAw rUp rMg ]
 Bey pRgws swD kY sMg ]
 ric rcnw ApnI kl DwrI ]
 Aink bwr nwnk bilhwrI ]8]18]
 sloku ]
 swiQ n cwlY ibnu Bjn ibiKAw sglI Cwru ]
 hir hir nwmu kmwvnw nwnk iehu Dnu swru ]1]
 AstpdI ]
 sMq jnw imil krhu bIcwru ]
 eyku ismir nwm AwDwru ]
 Avir aupwv siB mIq ibswrhu ]
 crn kml ird mih auir Dwrhu ]
 krn kwrn so pRBu smrQu ]
 idRVu kir ghhu nwmu hir vQu ]
 iehu Dnu sMchu hovhu BgvMq ]
 sMq jnw kw inrml mMq ]
 eyk Aws rwKhu mn mwih ]
 srb rog nwnk imit jwih ]1]
 ijsu Dn kau cwir kuMt auiT Dwvih ]
 so Dnu hir syvw qy pwvih ]
 ijsu suK kau inq bwCih mIq ]
 so suKu swDU sMig prIiq ]
 ijsu soBw kau krih BlI krnI ]
 sw soBw Bju hir kI srnI ]
 Aink aupwvI rogu n jwie ]
 rogu imtY hir AvKDu lwie ]
 srb inDwn mih hir nwmu inDwnu ]
 jip nwnk drgih prvwnu ]2]
 mnu prboDhu hir kY nwie ]
 dh idis Dwvq AwvY Twie ]
 qw kau ibGnu n lwgY koie ]
 jw kY irdY bsY hir soie ]
 kil qwqI TWFw hir nwau ]
 ismir ismir sdw suK pwau ]
 Bau ibnsY pUrn hoie Aws ]
 Bgiq Bwie Awqm prgws ]
 iqqu Gir jwie bsY AibnwsI ]
 khu nwnk kwtI jm PwsI ]3]
 qqu bIcwru khY jnu swcw ]
 jnim mrY so kwco kwcw ]
 Awvw gvnu imtY pRB syv ]
 Awpu iqAwig srin gurdyv ]
 ieau rqn jnm kw hoie auDwru ]
 hir hir ismir pRwn AwDwru ]
 Aink aupwv n CUtnhwry ]
 isMimRiq swsq byd bIcwry ]
 hir kI Bgiq krhu mnu lwie ]
 min bMCq nwnk Pl pwie ]4]
 sMig n cwlis qyrY Dnw ]
 qUM ikAw lptwvih mUrK mnw ]
 suq mIq kutMb Aru binqw ]
 ien qy khhu qum kvn snwQw ]
 rwj rMg mwieAw ibsQwr ]
 ien qy khhu kvn Cutkwr ]
 Asu hsqI rQ AsvwrI ]
 JUTw fMPu JUTu pwswrI ]
 ijin dIey iqsu buJY n ibgwnw ]
 nwmu ibswir nwnk pCuqwnw ]5]
 gur kI miq qUM lyih ieAwny ]
 Bgiq ibnw bhu fUby isAwny ]
 hir kI Bgiq krhu mn mIq ]
 inrml hoie qum@wro cIq ]
 crn kml rwKhu mn mwih ]
 jnm jnm ky iklibK jwih ]
 Awip jphu Avrw nwmu jpwvhu ]
 sunq khq rhq giq pwvhu ]
 swr BUq siq hir ko nwau ]
 shij suBwie nwnk gun gwau ]6]
 gun gwvq qyrI auqris mYlu ]
 ibnis jwie haumY ibKu PYlu ]
 hoih AicMqu bsY suK nwil ]
 swis gRwis hir nwmu smwil ]
 Cwif isAwnp sglI mnw ]
 swDsMig pwvih scu Dnw ]
 hir pUMjI sMic krhu ibauhwru ]
 eIhw suKu drgh jYkwru ]
 srb inrMqir eyko dyKu ]
 khu nwnk jw kY msqik lyKu ]7]
 eyko jip eyko swlwih ]
 eyku ismir eyko mn Awih ]
 eyks ky gun gwau Anµq ]
 min qin jwip eyk BgvMq ]
 eyko eyku eyku hir Awip ]
 pUrn pUir rihE pRBu ibAwip ]
 Aink ibsQwr eyk qy Bey ]
 eyku ArwiD prwCq gey ]
 mn qn AMqir eyku pRBu rwqw ]
 gur pRswid nwnk ieku jwqw ]8]19]
 sloku ]
 iPrq iPrq pRB AwieAw pirAw qau srnwie ]
 nwnk kI pRB bynqI ApnI BgqI lwie ]1]
 AstpdI ]
 jwck jnu jwcY pRB dwnu ]
 kir ikrpw dyvhu hir nwmu ]
 swD jnw kI mwgau DUir ]
 pwrbRhm myrI srDw pUir ]
 sdw sdw pRB ky gun gwvau ]
 swis swis pRB qumih iDAwvau ]
 crn kml isau lwgY pRIiq ]
 Bgiq krau pRB kI inq nIiq ]
 eyk Et eyko AwDwru ]
 nwnku mwgY nwmu pRB swru ]1]
 pRB kI idRsit mhw suKu hoie ]
 hir rsu pwvY ibrlw koie ]
 ijn cwiKAw sy jn iqRpqwny ]
 pUrn purK nhI folwny ]
 suBr Bry pRym rs rMig ]
 aupjY cwau swD kY sMig ]
 pry srin Awn sB iqAwig ]
 AMqir pRgws Anidnu ilv lwig ]
 bfBwgI jipAw pRBu soie ]
 nwnk nwim rqy suKu hoie ]2]
 syvk kI mnsw pUrI BeI ]
 siqgur qy inrml miq leI ]
 jn kau pRBu hoieE dieAwlu ]
 syvku kIno sdw inhwlu ]
 bMDn kwit mukiq jnu BieAw ]
 jnm mrn dUKu BRmu gieAw ]
 ieC punI srDw sB pUrI ]
 riv rihAw sd sMig hjUrI ]
 ijs kw sw iqin lIAw imlwie ]
 nwnk BgqI nwim smwie ]3]
 so ikau ibsrY ij Gwl n BwnY ]
 so ikau ibsrY ij kIAw jwnY ]
 so ikau ibsrY ijin sBu ikCu dIAw ]
 so ikau ibsrY ij jIvn jIAw ]
 so ikau ibsrY ij Agin mih rwKY ]
 gur pRswid ko ibrlw lwKY ]
 so ikau ibsrY ij ibKu qy kwFY ]
 jnm jnm kw tUtw gwFY ]
 guir pUrY qqu iehY buJwieAw ]
 pRBu Apnw nwnk jn iDAwieAw ]4]
 swjn sMq krhu iehu kwmu ]
 Awn iqAwig jphu hir nwmu ]
 ismir ismir ismir suK pwvhu ]
 Awip jphu Avrh nwmu jpwvhu ]
 Bgiq Bwie qrIAY sMswru ]
 ibnu BgqI qnu hosI Cwru ]
 srb kilAwx sUK iniD nwmu ]
 bUfq jwq pwey ibsRwmu ]
 sgl dUK kw hovq nwsu ]
 nwnk nwmu jphu gunqwsu ]5]
 aupjI pRIiq pRym rsu cwau ]
 mn qn AMqir iehI suAwau ]
 nyqRhu pyiK drsu suKu hoie ]
 mnu ibgsY swD crn Doie ]
 Bgq jnw kY min qin rMgu ]
 ibrlw koaU pwvY sMgu ]
 eyk bsqu dIjY kir mieAw ]
 gur pRswid nwmu jip lieAw ]
 qw kI aupmw khI n jwie ]
 nwnk rihAw srb smwie ]6]
 pRB bKsMd dIn dieAwl ]
 Bgiq vCl sdw ikrpwl ]
 AnwQ nwQ goibMd gupwl ]
 srb Gtw krq pRiqpwl ]
 Awid purK kwrx krqwr ]
 Bgq jnw ky pRwn ADwr ]
 jo jo jpY su hoie punIq ]
 Bgiq Bwie lwvY mn hIq ]
 hm inrgunIAwr nIc Ajwn ]
 nwnk qumrI srin purK Bgvwn ]7]
 srb bYkuMT mukiq moK pwey ]
 eyk inmK hir ky gun gwey ]
 Aink rwj Bog bifAweI ]
 hir ky nwm kI kQw min BweI ]
 bhu Bojn kwpr sMgIq ]
 rsnw jpqI hir hir nIq ]
 BlI su krnI soBw DnvMq ]
 ihrdY bsy pUrn gur mMq ]
 swDsMig pRB dyhu invws ]
 srb sUK nwnk prgws ]8]20]
 sloku ]
 srgun inrgun inrMkwr suMn smwDI Awip ]
 Awpn kIAw nwnkw Awpy hI iPir jwip ]1]
 AstpdI ]
 jb Akwru iehu kCu n idRstyqw ]
 pwp puMn qb kh qy hoqw ]
 jb DwrI Awpn suMn smwiD ]
 qb bYr ibroD iksu sMig kmwiq ]
 jb ies kw brnu ichnu n jwpq ]
 qb hrK sog khu iksih ibAwpq ]
 jb Awpn Awp Awip pwrbRhm ]
 qb moh khw iksu hovq Brm ]
 Awpn Kylu Awip vrqIjw ]
nwnk krnYhwru n dUjw ]1]
 jb hovq pRB kyvl DnI ]
 qb bMD mukiq khu iks kau gnI ]
 jb eykih hir Agm Apwr ]
 qb nrk surg khu kaun Aauqwr ]
 jb inrgun pRB shj suBwie ]
 qb isv skiq khhu ikqu Twie ]
 jb Awpih Awip ApnI joiq DrY ]
 qb kvn infru kvn kq frY ]
 Awpn cilq Awip krnYhwr ]
 nwnk Twkur Agm Apwr ]2]
 AibnwsI suK Awpn Awsn ]
 qh jnm mrn khu khw ibnwsn ]
 jb pUrn krqw pRBu soie ]
 qb jm kI qRws khhu iksu hoie ]
 jb Aibgq Agocr pRB eykw ]
 qb icqR gupq iksu pUCq lyKw ]
 jb nwQ inrMjn Agocr AgwDy ]
 qb kaun Cuty kaun bMDn bwDy ]
 Awpn Awp Awp hI Acrjw ]
 nwnk Awpn rUp Awp hI auprjw ]3]
 jh inrml purKu purK piq hoqw ]
 qh ibnu mYlu khhu ikAw Doqw ]
 jh inrMjn inrMkwr inrbwn ]
 qh kaun kau mwn kaun AiBmwn ]
 jh srUp kyvl jgdIs ]
 qh Cl iCdR lgq khu kIs ]
 jh joiq srUpI joiq sMig smwvY ]
 qh iksih BUK kvnu iqRpqwvY ]
 krn krwvn krnYhwru ]
 nwnk krqy kw nwih sumwru ]4]
 jb ApnI soBw Awpn sMig bnweI ]
 qb kvn mwie bwp imqR suq BweI ]
 jh srb klw Awpih prbIn ]
 qh byd kqyb khw koaU cIn ]
 jb Awpn Awpu Awip auir DwrY ]
 qau sgn Apsgn khw bIcwrY ]
 jh Awpn aUc Awpn Awip nyrw ]
 qh kaun Twkuru kaunu khIAY cyrw ]
 ibsmn ibsm rhy ibsmwd ]
 nwnk ApnI giq jwnhu Awip ]5]
 jh ACl ACyd AByd smwieAw ]
 aUhw iksih ibAwpq mwieAw ]
 Awps kau Awpih Awdysu ]
 iqhu gux kw nwhI prvysu ]
 jh eykih eyk eyk BgvMqw ]
 qh kaunu AicMqu iksu lwgY icMqw ]
 jh Awpn Awpu Awip pqIAwrw ]
 qh kaunu kQY kaunu sunnYhwrw ]
 bhu byAMq aUc qy aUcw ]
 nwnk Awps kau Awpih phUcw ]6]
 jh Awip ricE prpMcu Akwru ]
 iqhu gux mih kIno ibsQwru ]
 pwpu puMnu qh BeI khwvq ]
 koaU nrk koaU surg bMCwvq ]
 Awl jwl mwieAw jMjwl ]
 haumY moh Brm BY Bwr ]
 dUK sUK mwn Apmwn ]
 Aink pRkwr kIE bK´wn ]
 Awpn Kylu Awip kir dyKY ]
 Kylu sMkocY qau nwnk eykY ]7]
 jh Aibgqu Bgqu qh Awip ]
 jh psrY pwswru sMq prqwip ]
 duhU pwK kw Awpih DnI ]
 aun kI soBw aunhU bnI ]
 Awpih kauqk krY And coj ]
 Awpih rs Bogn inrjog ]
 ijsu BwvY iqsu Awpn nwie lwvY ]
 ijsu BwvY iqsu Kyl iKlwvY ]
 bysumwr AQwh Agnq AqolY ]
 ijau bulwvhu iqau nwnk dws bolY ]8]21]
 sloku ]
 jIA jMq ky Twkurw Awpy vrqxhwr ]
 nwnk eyko psirAw dUjw kh idRstwr ]1]
 AstpdI ]
 Awip kQY Awip sunnYhwru ]
 Awpih eyku Awip ibsQwru ]
 jw iqsu BwvY qw isRsit aupwey ]
 AwpnY BwxY ley smwey ]
 qum qy iBMn nhI ikCu hoie ]
 Awpn sUiq sBu jgqu proie ]
 jw kau pRB jIau Awip buJwey ]
 scu nwmu soeI jnu pwey ]
 so smdrsI qq kw byqw ]
 nwnk sgl isRsit kw jyqw ]1]
 jIA jMqR sB qw kY hwQ ]
 dIn dieAwl AnwQ ko nwQu ]
 ijsu rwKY iqsu koie n mwrY ]
 so mUAw ijsu mnhu ibswrY ]
 iqsu qij Avr khw ko jwie ]
 sB isir eyku inrMjn rwie ]
 jIA kI jugiq jw kY sB hwiQ ]
 AMqir bwhir jwnhu swiQ ]
 gun inDwn byAMq Apwr ]
 nwnk dws sdw bilhwr ]2]
 pUrn pUir rhy dieAwl ]
 sB aUpir hovq ikrpwl ]
 Apny krqb jwnY Awip ]
 AMqrjwmI rihE ibAwip ]
 pRiqpwlY jIAn bhu Bwiq ]
 jo jo ricE su iqsih iDAwiq ]
 ijsu BwvY iqsu ley imlwie ]
 Bgiq krih hir ky gux gwie ]
 mn AMqir ibsÍwsu kir mwinAw ]
 krnhwru nwnk ieku jwinAw ]3]
 jnu lwgw hir eykY nwie ]
 iqs kI Aws n ibrQI jwie ]
 syvk kau syvw bin AweI ]
 hukmu bUiJ prm pdu pweI ]
 ies qy aUpir nhI bIcwru ]
 jw kY min bisAw inrMkwru ]
 bMDn qoir Bey inrvYr ]
 Anidnu pUjih gur ky pYr ]
 ieh lok suKIey prlok suhyly ]
 nwnk hir pRiB Awpih myly ]4]
 swDsMig imil krhu Anµd ]
 gun gwvhu pRB prmwnµd ]
 rwm nwm qqu krhu bIcwru ]
 dRülB dyh kw krhu auDwru ]
 AMimRq bcn hir ky gun gwau ]
 pRwn qrn kw iehY suAwau ]
 AwT phr pRB pyKhu nyrw ]
 imtY AigAwnu ibnsY AMDyrw ]
 suin aupdysu ihrdY bswvhu ]
 mn ieCy nwnk Pl pwvhu ]5]
 hlqu plqu duie lyhu svwir ]
 rwm nwmu AMqir auir Dwir ]
 pUry gur kI pUrI dIiKAw ]
 ijsu min bsY iqsu swcu prIiKAw ]
 min qin nwmu jphu ilv lwie ]
 dUKu drdu mn qy Bau jwie ]
 scu vwpwru krhu vwpwrI ]
 drgh inbhY Kyp qumwrI ]
 eykw tyk rKhu mn mwih ]
 nwnk bhuir n Awvih jwih ]6]
 iqs qy dUir khw ko jwie ]
 aubrY rwKnhwru iDAwie ]
 inrBau jpY sgl Bau imtY ]
 pRB ikrpw qy pRwxI CutY ]
 ijsu pRBu rwKY iqsu nwhI dUK ]
 nwmu jpq min hovq sUK ]
 icMqw jwie imtY AhMkwru ]
 iqsu jn kau koie n phucnhwru ]
 isr aUpir TwFw guru sUrw ]
 nwnk qw ky kwrj pUrw ]7]
 miq pUrI AMimRqu jw kI idRsit ]
 drsnu pyKq auDrq isRsit ]
 crn kml jw ky AnUp ]
 sPl drsnu suMdr hir rUp ]
 DMnu syvw syvku prvwnu ]
 AMqrjwmI purKu pRDwnu ]
 ijsu min bsY su hoq inhwlu ]
 qw kY inkit n Awvq kwlu ]
 Amr Bey Amrw pdu pwieAw ]
 swDsMig nwnk hir iDAwieAw ]8]22]
 sloku ]
 igAwn AMjnu guir dIAw AigAwn AMDyr ibnwsu ]
 hir ikrpw qy sMq ByitAw nwnk min prgwsu ]1]
 AstpdI ]
 sMqsMig AMqir pRBu fITw ]
 nwmu pRBU kw lwgw mITw ]
 sgl simgRI eyksu Gt mwih ]
 Aink rMg nwnw idRstwih ]
 nau iniD AMimRqu pRB kw nwmu ]
 dyhI mih ies kw ibsRwmu ]
 suMn smwiD Anhq qh nwd ]
 khnu n jweI Acrj ibsmwd ]
 iqin dyiKAw ijsu Awip idKwey ]
 nwnk iqsu jn soJI pwey ]1]
 so AMqir so bwhir Anµq ]
 Git Git ibAwip rihAw BgvMq ]
 Drin mwih Awkws pieAwl ]
 srb lok pUrn pRiqpwl ]
 bin iqin prbiq hY pwrbRhmu ]
 jYsI AwigAw qYsw krmu ]
 paux pwxI bYsMqr mwih ]
 cwir kuMt dh idsy smwih ]
 iqs qy iBMn nhI ko Twau ]
 gur pRswid nwnk suKu pwau ]2]
 byd purwn isMimRiq mih dyKu ]
 ssIAr sUr nK´qR mih eyku ]
 bwxI pRB kI sBu ko bolY ]
 Awip Afolu n kbhU folY ]
 srb klw kir KylY Kyl ]
 moil n pweIAY guxh Amol ]
 srb joiq mih jw kI joiq ]
 Dwir rihE suAwmI Eiq poiq ]
 gur prswid Brm kw nwsu ]
 nwnk iqn mih eyhu ibswsu ]3]
 sMq jnw kw pyKnu sBu bRhm ]
 sMq jnw kY ihrdY siB Drm ]
 sMq jnw sunih suB bcn ]
 srb ibAwpI rwm sMig rcn ]
 ijin jwqw iqs kI ieh rhq ]
 siq bcn swDU siB khq ]
 jo jo hoie soeI suKu mwnY ]
 krn krwvnhwru pRBu jwnY ]
 AMqir bsy bwhir BI EhI ]
 nwnk drsnu dyiK sB mohI ]4]
 Awip siq kIAw sBu siq ]
 iqsu pRB qy sglI auqpiq ]
 iqsu BwvY qw kry ibsQwru ]
 iqsu BwvY qw eykMkwru ]
 Aink klw lKI nh jwie ]
 ijsu BwvY iqsu ley imlwie ]
 kvn inkit kvn khIAY dUir ]
 Awpy Awip Awp BrpUir ]
 AMqrgiq ijsu Awip jnwey ]
 nwnk iqsu jn Awip buJwey ]5]
 srb BUq Awip vrqwrw ]
 srb nYn Awip pyKnhwrw ]
 sgl smgRI jw kw qnw ]
 Awpn jsu Awp hI sunw ]
 Awvn jwnu ieku Kylu bnwieAw ]
 AwigAwkwrI kInI mwieAw ]
 sB kY miD Ailpqo rhY ]
 jo ikCu khxw su Awpy khY ]
 AwigAw AwvY AwigAw jwie ]
 nwnk jw BwvY qw ley smwie ]6]
 ies qy hoie su nwhI burw ]
 ErY khhu iknY kCu krw ]
 Awip Blw krqUiq Aiq nIkI ]
 Awpy jwnY Apny jI kI ]
 Awip swcu DwrI sB swcu ]
 Eiq poiq Awpn sMig rwcu ]
 qw kI giq imiq khI n jwie ]
 dUsr hoie q soJI pwie ]
 iqs kw kIAw sBu prvwnu ]
 gur pRswid nwnk iehu jwnu ]7]
 jo jwnY iqsu sdw suKu hoie ]
 Awip imlwie ley pRBu soie ]
 Ehu DnvMqu kulvMqu piqvMqu ]
 jIvn mukiq ijsu irdY BgvMqu ]
 DMnu DMnu DMnu jnu AwieAw ]
 ijsu pRswid sBu jgqu qrwieAw ]
 jn Awvn kw iehY suAwau ]
 jn kY sMig iciq AwvY nwau ]
Awip mukqu mukqu krY sMswru ]
 nwnk iqsu jn kau sdw nmskwru ]8]23]
 sloku ]
 pUrw pRBu AwrwiDAw pUrw jw kw nwau ]
 nwnk pUrw pwieAw pUry ky gun gwau ]1]
 AstpdI ]
 pUry gur kw suin aupdysu ]
 pwrbRhmu inkit kir pyKu ]
 swis swis ismrhu goibMd ]
 mn AMqr kI auqrY icMd ]
 Aws Ainq iqAwghu qrMg ]
 sMq jnw kI DUir mn mMg ]
 Awpu Coif bynqI krhu ]
 swDsMig Agin swgru qrhu ]
 hir Dn ky Bir lyhu BMfwr ]
 nwnk gur pUry nmskwr ]1]
 Kym kusl shj Awnµd ]
 swDsMig Bju prmwnµd ]
 nrk invwir auDwrhu jIau ]
 gun goibMd AMimRq rsu pIau ]
 iciq icqvhu nwrwiex eyk ]
 eyk rUp jw ky rMg Anyk ]
 gopwl dwmodr dIn dieAwl ]
 duK BMjn pUrn ikrpwl ]
 ismir ismir nwmu bwrM bwr ]
 nwnk jIA kw iehY ADwr ]2]
 auqm slok swD ky bcn ]
 AmulIk lwl eyih rqn ]
 sunq kmwvq hoq auDwr ]
 Awip qrY lokh insqwr ]
 sPl jIvnu sPlu qw kw sMgu ]
 jw kY min lwgw hir rMgu ]
 jY jY sbdu Anwhdu vwjY ]
 suin suin And kry pRBu gwjY ]
 pRgty gupwl mhWq kY mwQy ]
 nwnk auDry iqn kY swQy ]3]
 srin jogu suin srnI Awey ]
 kir ikrpw pRB Awp imlwey ]
 imit gey bYr Bey sB ryn ]
 AMimRq nwmu swDsMig lYn ]
 supRsMn Bey gurdyv ]
 pUrn hoeI syvk kI syv ]
 Awl jMjwl ibkwr qy rhqy ]
 rwm nwm suin rsnw khqy ]
 kir pRswdu dieAw pRiB DwrI ]
 nwnk inbhI Kyp hmwrI ]4]
 pRB kI ausqiq krhu sMq mIq ]
 swvDwn eykwgr cIq ]
 suKmnI shj goibMd gun nwm ]
 ijsu min bsY su hoq inDwn ]
 srb ieCw qw kI pUrn hoie ]
 pRDwn purKu pRgtu sB loie ]
 sB qy aUc pwey AsQwnu ]
 bhuir n hovY Awvn jwnu ]
 hir Dnu Kwit clY jnu soie ]
 nwnk ijsih prwpiq hoie ]5]
 Kym sWiq iriD nv iniD ]
 buiD igAwnu srb qh isiD ]
 ibidAw qpu jogu pRB iDAwnu ]
 igAwnu sRyst aUqm iesnwnu ]
 cwir pdwrQ kml pRgws ]
 sB kY miD sgl qy audws ]
 suMdru cquru qq kw byqw ]
 smdrsI eyk idRstyqw ]
 ieh Pl iqsu jn kY muiK Bny ]
 gur nwnk nwm bcn min suny ]6]
 iehu inDwnu jpY min koie ]
 sB jug mih qw kI giq hoie ]
 gux goibMd nwm Duin bwxI ]
 isimRiq swsqR byd bKwxI ]
 sgl mqWq kyvl hir nwm ]
 goibMd Bgq kY min ibsRwm ]
 koit ApRwD swDsMig imtY ]
 sMq ik®pw qy jm qy CutY ]
 jw kY msqik krm pRiB pwey ]
 swD srix nwnk qy Awey ]7]
 ijsu min bsY sunY lwie pRIiq ]
 iqsu jn AwvY hir pRBu cIiq ]
 jnm mrn qw kw dUKu invwrY ]
 dulB dyh qqkwl auDwrY ]
 inrml soBw AMimRq qw kI bwnI ]
 eyku nwmu mn mwih smwnI ]
 dUK rog ibnsy BY Brm ]
 swD nwm inrml qw ky krm ]
 sB qy aUc qw kI soBw bnI ]
 nwnk ieh guix nwmu suKmnI ]8]24]

Courtesy:  sikhnet